Transformasjonsmulighet vann

Klimatilpassede overvannstiltak ved å bruke vann som ressurs

Dammer, regnbeg og våtmark

I områder som ligger lavt i terrenget vil vann samles opp, og områdene kan transformeres til dammer, regnbed og våtmark. Dette er klimatilpassede overvannstiltak som avlaster avløpsnettet ved å håndtere overvann på egen tomt og lede vannet ut i åpne overvannsløsninger.

Økologi og egenskaper

Suksesskriterier

Her finner du 10 arter som er godt egnet for vannmiljøer. I tillegg er dunkjevle og takrør gode arter for vannrensing, og vier og pil egnede busker og trær.

  • Mjødurt
  • Kattehale
  • Sverdlilje
  • Ballblom
  • Rød jonsokblom
  • Vassmynte
  • Vendelrot
  • Vassgro
  • Sjøsivaks
  • Dronningstarr

Fremgangsmåte for vann som ressurs

Utforming og planlegging må skje i samarbeid med økolog og landskapsarkitekt. Planlegg hvordan vann kan håndteres og gi ønsket vannstand gjennom året, og planlegg utforming og dybde i forhold til vedlikeholdsbehov.

Etablering krever jordbearbeiding og planting.

Plantevalg: Sørg for at plantene i dammen får god soleksponering, og plasser i hovedsak trær og busker slik at de ikke skygger for vannet

Overvintringsmuligheter: Planlegg for overvintringsmuligheter for vannorganismene i området rundt dam, slik som overvintringshabitat for salamander og frosk.

Skjøtsel er avhenging av type anlegg og beliggenhet i landskapet. F.eks. må dammer renses med noen års mellomrom, herunder tynning av vegetasjon og uttak av sedimenter i gjennomsnitt hvert 7. år, avhengig av næringstilsig og vegetasjonsutvikling.