Klimarapportering

Et godt klimaregnskap er essensielt for å komme i gang med klimaarbeidet

Rapportering av klima- og naturrisiko

I år har vi fortsatt arbeidet med å løfte frem natur, og påvirkning på natur som et viktig tema. Naturrisiko, naturpositiv omstilling og å rapportere på natur blir viktige perspektiver fremover, sammen med å forberede gode og standardiserte metoder for å beregne unngåtte utslipp (Scope 4).

Greenhouse Gas Protocol

Klimaregnskapet er utarbeidet av PwC Norge på vegne av Skift og i dialog med medlemmene. Utregningen av klimafotavtrykket i klimaregnskapet tar utgangspunkt i Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollen).

Skiftmodellen

Alle medlemmene i Skift rapporterer etter "Skiftmodellen" som innebærer:

  • Rapportering av direkte og indirekte utslipp (scope 1-3).
  • Sette verifiserbare mål for utslippsreduksjoner som er i tråd med 1,5 gradersmålet og rapportering på faktisk måloppnåelse.
  • Rapportering av klimarisiko i tråd med Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).
  • Start kartlegging av natur og forberede rapportering på natur.
  • I tillegg skal alle Skiftmedlemmer sette seg mål om en klimanøytral virksomhet etter en selvdefinert tidslinje for måloppnåelse.