Om Skift

Skift er et næringslivsdrevet klimainitiativ. Vårt overordnede mål er å øke farten i det grønne skiftet

Skift jobber for

  • Å øke hastigheten på gjennomføringen av klimaløsninger i våre medlemsvirksomheter.
  • Vise hvordan man kan skape grønn konkurransekraft ved å koble grønn verdiskaping og effektiv klima- og naturpolitikk.
  • Være pådriver for god klima-, natur- og næringspolitikk.
  • Inspirere til politiske beslutninger og strengere krav til næringslivet.
  • Spre kunnskap, erfaringer og inspirasjon i og utover Skift-nettverket.

Omstilling av norsk næringsliv

Norge har redusert sine klimagassutslipp med 4,7 prosent siden 1990 og har satt mål om 55 prosent utslippsreduksjon innen 2030. For å kutte de resterende 50,3 % de neste årene kreves det store strukturelle samfunnsendringer.

Sikre norsk konkurransekraft

Det er en økende bevissthet i samfunnsdebatten om utfordringene og mulighetene klima- og naturkrisen utgjør. Samtidig opplever næringslivet et stort behov for et bredt kompetanseløft innen bærekraft, klima, natur og om ny teknologi som er viktig i omstillingen.

Vi mener at Norge kan sikre sin konkurransekraft i årene fremover ved å videreutvikle områder der Norge allerede har et konkurransefortrinn, og ved å skape nye markeder der vi har gode forutsetninger.

Vår visjon

Et lønnsomt næringsliv i vekst krever et redusert klimaavtrykk.

Virkemidler for en grønn omstilling

  • Økt pris på utslipp: Det må koste mer å forurense.
  • Grønne innkjøp: Det må stilles strenge klimakrav i både offentlige og i næringslivets egne innkjøp.
  • Rapportering: Klimarapportering- og budsjettering må styrkes. Vi må telle utslipp som vi teller penger.

Styret