Klimaledelse og byutvikling - vi må telle klimautslipp som vi teller penger

Verdens byer forbruker 78% av verdens energi og står for 60% av det totale klimagassutslippet. Det som skjer i verdens byer, er avgjørende for å lykkes med Paris avtalens 1,5 gradersmål

Del:

Verdens byer forbruker 78% av verdens energi og står for 60% av det totale klimagassutslippet. Det som skjer i verdens byer, er avgjørende for å lykkes med Paris avtalens 1,5 gradersmål. Politiske ledere i byer verden over har høye ambisjoner og stor vilje til gjennomføring av klimapolitikk. Det samme gjelder næringslivsledere.

Gjennom C40-nettverket har lederne i verdens største byer en arena for å samarbeide med andre klima-ambisiøse ledere.

Skift, C40 og Næring for Klima arrangerte fra mars 2021 til januar 2022 fem webinarer med temaet klimaledelse. Vi har sett på klimaledelse fra forskjellige perspektiver, diskutert beste praksis og tatt for oss en rekke sentrale utfordringer ledere møter når de skal ivareta klimahensyn i kjernen av sine beslutninger:

Deltakerne har vært toppledere som tydelig har demonstrert evne og vilje til å integrere langsiktighet og helhetsperspektiv på bærekraft i sitt lederskap og sine prioriteringer - og dette ser vi nå i økende grad både i politisk ledelse, i offentlig administrasjon og i næringslivet.

I dette notatet oppsummerer vi noen hovedpunkter og læring fra webinar-serien. Ansvarlige har vært:

 • Gaute Hagerup, leder C40 Oslo (Frem til mars 2022)
 • Bjørn Haugland, adm. dir. Skift - Næringslivets klimaledere
 • Ingunn Andrem Lie, sekretariatsleder, Næring for Klima
 • Elisabeth Tørstad, adm. dir., Asplan Viak

Sentrale prinsipper for klimaledelse

Med et klima i rask endring og et stadig sterkere tidspress for å lykkes med omstilling til lavutslipp, er klimaledelse viktigere enn noensinne. Klimaledelse må bli en sentral del av alle topplederes arbeid i vårt tiår. Klimahensyn må inngå som premiss i alle beslutninger, i alle ledd, i både offentlige og private sektor. Fra politiske ledere og private selskapers styrer, til administrerende direktør, etatssjefer og alle lederteam og gjennom hele organisasjonen.

Ansvaret for klimatiltak i en bedrift, et land eller en byadministrasjon kan ikke være delegert til bærekraftdirektøren eller miljøministeren, men være en del av jobben til presidenten, statsministeren, ordføreren, administrerende direktør og påvirke alle sider av lederjobben.

For at vi skal få endring må vi telle utslipp som vi teller penger, gjennom klimabudsjett og klimaregnskap. Vi må benytte verktøy for klimastyring på kort sikt, og ikke bare ha visjoner på lang sikt.

Fremtidens byer handler i stor grad om å bygge videre på det som allerede finnes, spille på lag med naturen og utnytte mulighetene som ligger i den nyeste teknologien, slik det også fremkommer i Skiftnotatet om byutvikling.  

Vi er alle en del av en større helhet

Næringslivet har oppnådd en større samfunnsforståelse og tar et bredere samfunnsansvar enn noen gang før. Mange bedrifter ser seg i større og større grad som del av en hel samfunnsløsning, og er ikke bare opptatt av hvordan de kan maksimere profitt innenfor sin egen isolerte sektor. Det er økt bevissthet rundt at utslipp i den enes Scope 3, er utslipp i den andres Scope 1. Det er også en økende bevissthet om at den enkelte bedrift er del av en hel verdikjede, og at hver bedrift dermed både kan og bør ta ansvar innenfor hele verdikjeden. Medvirkning, samhandling og samspill mellom aktører er sentralt for å oppnå endring og webinarene har gitt mange gode eksempler på dette.

Næringslivet utvikler og besitter unik kompetanse, både faglig og i forhold til rammeverk og verdikjeder. Næringslivsaktører har også en langsiktig handlefrihet og mulighet til å ta risiko for å skape verdier over tid. Dette gjør at bidrag og engasjement fra næringslivet er sentralt for at vi på et samfunnsnivå skal gå i riktig retning.

Bevaring og etablering av bynatur

Det ligger et stort potensial i å bygge bedre byer å bo i, som gir gevinster for folk, trivsel, helse, miljøet, naturen og for klimaet. Byene sitter på nøkkelen til å skape gevinster på alle disse områdene. Politikere og næringsliv viser stor vilje til å samarbeide om å bygge levende byer. I det siste har også viktigheten av bevaring og etablering av bynatur fått rotfeste, både blant politikere og næringsliv. I FNs naturpanels siste rapport er det slått fast at tap av naturmangfold og klimautfordringene henger sammen. Vi har i webinarene sett flere eksempler på private eiendomsutviklere som også tar dette inn i sitt arbeid med byutvikling.

15 minutters byen

En ny form for byutvikling er i gang, der man er opptatt av å ha med bredden av næringsaktører, å få industri inn i byene, og skape muligheter for de som ikke allerede er til stede. Det blir ofte krav til kafeer og sykkelverksted i første etasjer, mens vi trenger flere typer arbeidsplasser og ulike aktiviteter. Dette skaper forutsetninger for “15 minutters byen”, der innbyggerne har det meste innen kort rekkevidde og behovet for transport blir mindre. Det ligger også et stort potensial i å bruke stor-data for å oppnå en bedre helhet i planlegging av varme og kraft i områdeutvikling. Vi blir nødt til å tenke og planlegge rundt energi og varme på en annen måte fremover.

Klimaledere som inspirerer

Å ta ansvar for klimaet, det å vise klimaledelse, er tilgjengelig for alle ledere i alle bransjer i vår tid. Tidligere var det lettere å se seg selv som en leder som bidrar til et bedre klima dersom man for eksempel leder en bedrift som installerer sol-energi, eller kutter CO2-utslipp fra egen fabrikk. Men i dag er klimaledelse noe som ledere i alle bransjer kan gjøre aktive grep for.

I disse webinarene har vi sett på klimaledelse fra forskjellige perspektiver, diskutert beste praksis og tatt for oss en rekke sentrale utfordringer ledere møter når de skal ivareta klimahensyn i kjernen av sine beslutninger:

Webinar #1: 25.mars, 2021 - Mainstreaming of climate leadership

Webinar #2: 10.mai, 2021 - Hvordan skape eierskap, aksept og engasjement for klimabeslutninger?

Webinar #3: 18.juni, 2021 - Urban natur, biologisk mangfold og klima

Webinar #4: 23.sept, 2021 - Klimavennlige nabolag, energistyring og teknologi

Webinar #5: 26.jan, 2022 - Klimabudsjett - Hva er et klimabudsjett? Hvordan kan næringslivet bidra?

Gjennom partnerskapet C40, Skift og Næring for Klima har vi fokusert på byenes og næringslivets rolle i å være pådrivere for god klimaledelse.

Webinarrekken har holdt et globalt perspektiv, og deltakerne var i alt fem toppolitikere fra byene Oslo, New York, Vancouver, Toronto og Warszawa, samt 17 ledere fra norsk næringsliv, NGO-er, fagforeninger og akademia.

Vi har sett eksempler på ledere som har tatt risiko og tatt beslutninger som var “forut for sin tid”. Det har vært inspirerende å høre på de aktørene som tør å ta noen steg i riktig retning før det stilles krav, og før “alle andre” gjør det samme.

 • Raymond Johansen, Byrådsleder Oslo
 • Lan Marie Berg, Byråd for Miljø og Samferdsel, Oslo
 • Daniel Zarilli, Chief Climate Policy Director, New York City
 • Jennifer McKelvie, Councillor, Infrastructure and Environment Committee, Toronto
 • Justyna Glusman, Vice Mayor for Sustainability, Warszawa
 • Elisabeth Tørstad, Adm Dir, Asplan Viak
 • Espen Karlsen, Adm Dir, Jernia
 • Trond Markussen, Adm Dir, NITO
 • Olav Line, Adm Dir, Mustad Eiendom
 • Svein Stølen, Rektor Universitetet i Oslo
 • Vigdis Vandvik, Professor, Universitetet i Bergen
 • Karoline Andaur, Generalsekretær WWF
 • Unn Hofstad, leder Bærekraft, Storebrand
 • Espen Evensen Reinfjord, Regionleder, Asplan Viak
 • Trond Moengen, Prosjektleder i Klimaetaten
 • Bjørn Holsen, Direktør for forretningsutvikling i Statkraft
 • Andreas Amundsen, Framtidslaben i Ålesund kommune
 • Cecilie Martinsen, Adm. Dir. Selvaag Eiendom
 • Alexander Borg, Asplan Viak
 • Catrin Robertsen, Prosjektleder Climate Budget Pilot, C40
 • Astrid Ståledotter Landstad, Prosjektleder, Klimaetaten Oslo Kommune
 • Ingunn Andrem Lie, Sekretariatsleder, Næring for Klima
 • Catharina Bjerke, Direktør for Bærekraft, Veidekke AS