Energi

Tempoet i etablering av ny fornybar energi må betydelig opp hvis vi skal komme i mål

Mer grønn, fornybar energi raskere

Utbyggingen av fornybar energi går altfor sakte i Norge. Vi trenger en langt mer offensiv satsing, skal vi klare å ha nok energi for å kunne fase ut fossile energikilder.

Skift mener også at den storstilte utbyggingen av fornybar energi må ivareta mennesker og natur på en god måte.

Store klimaskift på energi mener blant annet at

Norges grønne omstilling krever langt mer kraft enn det vi har i dag, og våre venner og partnere i Europa trenger vår hjelp i en energikrise en ikke har sett på mange tiår. Det er vår plikt til å bistå. Innen 2040 må vi ha bygget ut industriell havvind i stor skala, som både leverer elektrisitet til norsk industribygging og hjem, så vel som et solid bidrag til energiforsyningen og avkarboniseringen av Europa. Les flere detaljer i Næringslivets klimaopprop 1.0.

Vi trenger insentiver som legger til rette for at husholdninger, offentlig og private virksomheter sparer energi og tilrettelegger for privat produksjon. Etterspørselen etter strøm vil øke kraftig i årene som kommer, ettersom samfunnet blir mer og mer elektrifisert. Skift mener at Enova må få større muskler til å gi støtte til energisparing, lage smarte bygg, utjevne effekttopper, redusere arealbehov og kontrollere temperatur. Les mer i Næringslivets klimaopprop 2.0

Vi er i en energikrise, det krever ledelse og styring. Vi har ingen sjanse til å nå klimamålene med dagen konsesjonstempo. Vi trenger en radikal endring i konsesjonsbehandlingen til grønne prosjekter, inkludert endringer i regler og byråkrati for å kunne bygge ut ny kraftproduksjon raskt. Grønne industrietableringer, som for eksempel hydrogen- og batterifabrikker, bør også bli en del av ordningen. Les mer i Næringslivets klimaopprop 2.0

Videre har Store klimaskift på energi kartlagt at det er et stort potensiale for ledende norsk teknologiutvikling innen ammoniakk-, hydrogenproduksjon og grønn skipsfart.

Suksessen fra utviklingen av batteriferger i det norske fergenettet viser hvordan ny teknologi kan oppskaleres når hele verdikjeden og markedet utvikles i takt.

Batterier kan ikke brukes på lange strekninger, så næringen er nødt til å ta et steg videre. Et krav om nullutslipp i norske farvann i kombinasjon med øvrige virkemidler som blant annet investeringsstøtte til bygging av skip og infrastruktur vil være en sterk driver for å påskynde dette skiftet i norsk skipsnæring.

Les hele skiftnotatet her. (juni 2020).

Les energi-skiftets forslag til endringer etter regjeringens havvindforslag (februar 2023).

Deltakere

Christian Rynning-Tønnesen

Tidligere konsernsjef, Statkraft

Leder av Energiskiftet

Egil Hogna

Konsernsjef, Norconsult

Grethe Bergly

Konsernsjef, Multiconsult

Frank Jaegtnes

Administrerende direktør, Elektroforeningen

Harald Vaagaasar Nikolaisen

Administrerende direktør, Statsbygg

Leder av klimaskiftet for bygg og eiendom

Jacob Mehus

Administrerende direktør, Standard Norge

Jens Berge

Administrerende direktør, Norwegian Hydrogen

Nils Klippenberg

Administrerende direktør, Siemens AS

Styreleder

Odd-Harald B. Wasenden

Partner, Arntzen de Besche

Stig Schjølset

Fungerende daglig leder, ZERO

Steffen Syvertsen

Konsernsjef, Å Energi

Tone Lunde Bakker

Administrerende direktør, Eksfin