Fornybar Norge og Skift inngår samarbeid for å akselerere utviklingen av fornybar kraftproduksjon i Norge

Skal vi få utslippene ned må det produseres mer fornybar energi. Pilene peker feil vei når det gjelder utbyggingen av dette i Norge. Det er dramatisk dersom vi skal nå klimamålene som Stortinget har satt seg. Dette er bakteppet for at Fornybar Norge og Skift - Næringslivets klimaledere inngår et strategisk samarbeid for å styrke omstillingen til et fornybart kraftsystem.

Del:

Skal vi få utslippene ned må det produseres enormt mye mer fornybar energi. Pilene peker feil vei når det gjelder utbyggingen av dette i Norge. Det er dramatisk dersom vi skal nå klimamålene. Dette er bakteppet for at Fornybar Norge og Skift - Næringslivets klimaledere inngår et strategisk samarbeid for å styrke omstillingen til et fornybart kraftsystem.

– Samarbeidet mellom Skift og Fornybar Norge er et effektivt verktøy for å få fart på utslippskuttene i Norge, sektor for sektor. Vi henger langt bak måla, og toppledernettverket til Skift legger godt til rette for konkret og enda mer målrettet handling, sier Åslaug Haga, adm.dir. i Fornybar Norge.

Rundt halvparten av Norges energibruk er fortsatt fossil. Oljeplattformer, lastebiler, industri og 2,3 millioner personbiler brenner fortsatt bensin, diesel og gass for å få hjulene til å gå rundt. I sum utgjør dette like mye energi som alle norsk vannkraftverk, vindkraftverk, solcelleanlegg og fjernvarmeanlegg produserer hvert år.

For å redusere klimagassutslippene skal transportmidler og annet utstyr som i dag går på fossil energi, begynne å gå på strøm. I dag kjører det over 600.000 elbiler på norske veier. Det tilsvarer hver femte personbil på veiene. I framtiden skal fem av fem personbiler være elektriske. Elbilene er selve symbolet på den omstillingen resten av samfunnet skal gjennom. Innen 2030 vil Norge trenge opptil 34 TWh med ny, ren, fornybar kraft bare for å dekke det økte strømforbruket som ulike klimatiltak vil føre til, viser beregninger fra Miljødirektoratet. Strømforbruket kommer med andre ord til å øke. Vi trenger mer strøm for å nå klimamålene.

Det er tre områder som understreker alvoret i situasjonen:

  • Lave investeringer: Investeringene i fornybar energi er i dag mye lavere enn i olje og gass. For hver krone som ble investert i fornybar energi her til lands i fjor, ble mer enn sju kroner investert i olje og gass. Investeringene i olje og gass har vært jevnt høye de siste fem årene, samtidig som investeringene i fornybar har gått ned. I 2018 var de totale investeringene i fornybar energi i Norge på rundt 40 milliarder kroner. I fjor hadde dette tallet sunket til 24 milliarder kroner, viser tall fra SSB.
  • Ingen nye konsesjoner: Det er foreløpig ingenting som tyder på at investeringstrenden snart vil snu. En av grunnene til dette er at det for tiden blir gitt svært få konsesjoner til bygging av ny fornybar kraftproduksjon. I 2020, 2021 og 2022 har innvilgede konsesjoner, både på vind, vann, oppgraderinger og småkraft ligget omtrent på null.
  • Sterkt redusert kraftoverskudd: Kombinasjonen av et økende strømforbruk og lav utbygging av ny kraftproduksjon betyr at det norske kraftmarkedet vil bli strammere. Både Statnett og NVE advarer mot et sterkt redusert kraftoverskudd de neste årene. Det behagelige kraftoverskuddet på rundt 20 TWh i 2023 vil nærme seg null i 2027. Det kan igjen bety høyere strømpriser og at vi vil bli mer avhengige av å importere kraft fra andre land.

Norge ligger kraftig bak målene for utslippskutt. Fornybar Norge og Skift har en felles målsetning om å styrke utrulling av fornybar kraftproduksjon og vi ser frem til å skape en større oppmerksomhet rundt de konkrete politiske løsningene og virkemidlene som skal til for at Norge skal lykkes med sine ambisjoner, sier Bjørn K. Haugland, adm.dir. i Skift - Næringslivets Klimaledere.

Fornybar Norge og Skift vil samarbeide om å få informasjon og kunnskap til å flyte mellom de to nettverkene og samarbeide om å akselerere utviklingen av fornybar kraftproduksjon i Norge.

Fornybar Norge er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for hele fornybarnæringen. Vi jobber for fornybare og bærekraftige energiløsninger som bidrar til å kutte klimagassutslipp og skape nye arbeidsplasser og inntekter for Norge. Fornybar Norge har medlemmer i hele verdikjeden, inkludert fornybar energiproduksjon på land og til havs, nettselskaper, entreprenører, strømsalg, leverandører og rådgivere.


Skift – Næringslivets Klimaledere, er et næringslivsdrevet klimainitiativ. Formålet er å identifisere nye forretningsmuligheter på veien mot lavutslippssamfunnet, og være en pådriver for å nå Norges klimamål innen 2030. Initiativet skal belyse – for næringslivet og for staten – hvilke forretningsmuligheter som eksisterer i overgangen til lavutslippssamfunnet, og peke på tiltak som trengs.