Circularity Gap Report

Hvordan kan Norge bli et foregangsland på sirkulærøkonomi?

Norsk næringsliv samarbeider om en ny nasjonal gap-analyse av Norges sirkularitet

Under Den store sirkulærkonferansen 2024 lanserte vi, i samarbeid med Circular Norway, initiativet for en ny nasjonal gap-analyse av Norges sirkularitet. Denne rapporten vil danne grunnlaget for omstillingen til en sirkulær økonomi og sikre at Norge skal nå sine klima- og miljømål,

Norsk økonomi ble i 2020 målt til å være 2,4 prosent sirkulær, mens over 97 prosent av ressursene vi forbruker enten går til deponi eller blir lagret. Til sammenligning er det globale gjennomsnittet 7,2 prosent.

En bred allianse tar nå initiativ til en ny måling av sirkulariteten i Norge. Circular Norway, sammen med Skift – Næringslivets klimaledere, Elektroforeningen, RENAS, Siemens, Ruter og Avfall Norge, inviterer flere aktører til samarbeid.

Analysen gjennomføres i samarbeid med den anerkjente nederlandske stiftelsen Circle Economy, slik at Norge kan sammenligne seg med andre europeiske nasjoner.

Omstillingen til en sirkulær økonomi er helt nødvendig for å oppnå våre klima- og naturmål, sikre forsyningssikkerhet av råmaterialer og skape nye arbeidsplasser.

Vi ønsker en bred allianse bak rapporten og inviterer gjerne flere aktører med, for å sikre at den både inneholder strategisk kompetanse fra norske næringer og at innholdet tas i bruk. Koalisjonen bak rapporten vil gi råd og innspill til prioriteringer, bidra med systeminnsikt og bransjekunnskap, og dele viktige perspektiver som må ivaretas i omstillingen til en sirkulær økonomi.

Bjørn Kjærand Haugland, administrerende direktør i Skift - Næringslivets klimaledere

Har Norge fortsatt Europas største materialfotavtrykk?

Omstillingen til en sirkulær økonomi er helt nødvendig for å oppnå våre klima- og naturmål, sikre forsyningssikkerhet av råmaterialer og skape nye arbeidsplasser. Både Støre- og Solberg-regjeringene har i sine regjeringsplattformer uttalt at Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre.

For å sikre at utviklingen går i riktig retning, trenger vi indikatorer og jevnlige målinger. Siden Norges siste måling i 2020 har flere europeiske land utarbeidet gap-analyser, inkludert Sverige, Danmark, Storbritannia, Skottland, Nord-Irland, Nederland, Østerrike, Polen og Sveits.

I analysen vil vi presentere et helhetlig forbruksbasert klimagassregnskap. Det betyr at vi ser på klimagassutslippene i hele verdikjeden, og inkluderer både direkte og indirekte utslipp som oppstår når vi benytter ressurser for å dekke våre samfunnsbehov. Norsk næringsliv spiller en nøkkelrolle i omstillingen til en sirkulær økonomi, og vi ønsker å sette fokus på utvalgte næringer der vi ser på materialfotavtrykk og et forbruksbasert klimagassregnskap.

10 prinsipper for et mer sirkulært næringsliv

En enkel veileder for virksomheter som ønsker å gå fra en lineær til en sirkulær økonomi: Engasjer ansatte, lag konkrete handlingsplaner og møt virksomheter som deler både fremskritt og utfordringer.

Les prinsippene