Norsk næringsliv samarbeider om en ny nasjonal gap-analyse av Norges sirkularitet

Under Den store sirkulærkonferansen 2024 lanserte vi, sammen med Circular Norway, initiativet om en ny Circularity Gap Report Norway 2024 som kan danne grunnlaget for omstillingen til en sirkulær økonomi, og sikre at utviklingen går i riktig retning.

Del:

Foto: Simon Skreddernes/RENAS

Norsk økonomi ble i 2020 målt til å være 2,4 prosent sirkulær. Over 97 prosent av ressursene vi forbruker går til deponi eller blir lagret. Det globale gjennomsnittet er 7,2 prosent og det er avgjørende for Norge å bli mer sirkulært for å lykkes med våre klima- og miljømål. Norske næringsaktører mobiliserer nå myndigheter og næringsliv til samarbeid om en ny nasjonal gap-analyse som kan danne grunnlag for å omstillingen til en sirkulær økonomi.

Analysen blir gjort i samarbeid med den anerkjente nederlandske stiftelsen Circle Economy for å kunne sammenligne Norge med andre Europeiske nasjoner.

– Omstillingen til en sirkulær økonomi er helt nødvendig for å kunne oppnå våre klima- og naturmål, sikre forsyningssikkerhet av råmaterialer og skape nye arbeidsplasser, sier Alexander F. Christiansen, daglig leder i Circular Norway.

Både Støre- og Solberg-regjeringen har i sine regjeringsplattformer uttalt at Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre.

– For å sikre at utviklingen går i riktig retning trenger vi indikatorer og jevnlige målinger, påpeker Christiansen.

Det er en bred allianse som nå tar initiativ til en ny måling av sirkulariteten i Norge. Circular Norway sammen med Skift – Næringslivets klimaledere, Elektroforeningen, RENAS, Siemens, Ruter og Avfall Norge inviterer nå flere aktører med i samarbeidet.

– Vi ønsker en bred allianse bak rapporten og ønsker gjerne flere aktører med, for å sikre at den både inneholder strategisk kompetanse fra norske næringer, og at innholdet tas i bruk. Koalisjonen bak rapporten vil gi råd og innspill til prioriteringer, bidra med systeminnsikt og bransjekunnskap, og dele viktige perspektiver som må ivaretas i omstillingen til en sirkulær økonomi, sier Bjørn Kjærand Haugland, administrerende direktør i Skift - Næringslivets klimaledere.

Bjørn K. Haugland og Alexander F. Christiansen, daglig leder i Circular Norway, under Den store sirkulærkonferansen 2024 hvor initiativet ble lansert.

Har Norge fortsatt Europas største materialfotavtrykk?

Siden Norge gjorde siste måling i 2020 har flere europeiske land utarbeidet gap-analyser: for Sverige, Danmark, UK, Skottland, Nord Irland, Nederland, Østerrike, Polen og Sveits. For å undersøke om norsk økonomi har utviklet seg i riktig retning fra 2020 til 2024, gjentas nå analysen som er gjort i samarbeid med den anerkjente stiftelsen Circle Economy, som har utviklet en metode for å sammenligne analyser av ulike nasjonale økonomier, og norske aktører.

– I analysen vil vi presentere et helhetlig forbruksbasert klimagassregnskap. Det betyr at vi ser på klimagassutslippene i hele verdikjeden, og inkluderer direkte og indirekte utslipp som oppstår når vi benytter ressurser for å dekke våre samfunnsbehov. For å sikre omstillingen til en sirkulær økonomi spiller norsk næringsliv en nøkkelrolle. Derfor ønsker vi å sette fokus på et utvalg næringer der vi ser på materialfotavtrykk og et forbruksbasert klimagassregnskap for disse næringene, sier Haugland.