Næringslivets klimaopprop

Topplederne i Skift ser med bekymring hvor sakte det går med det grønne skiftet. Fremover må alt vi skal gjøre, skje i et mye høyere tempo, og vi må finne løsninger på hvordan Norge og verden kan bremse den globale oppvarmingen.

Topplederne har derfor samlet seg, etter CEO-møtet hos Telia, om et "klimaopprop" med tre tydelige satsinger som vil kunne kutte kraftig i utslippene og styrke norsk næringsliv.

Derfor trenger Norge:

Skipsfart og tungtransport står for en stor andel av våre klimagassutslipp i dag, og utviklingen for å avkarbonisere disse sektorene går altfor sakte. Det haster med å fase inn grønn infrastruktur både for transport til havs og på land. Utrullingen av lade- og hydrogenfyllestasjoner langs hovedveinettet for tunge kjøretøyer, og for skip i havnene våre, må starte nå.

Regjeringen bør samtidig innføre påbud om utslippsreduksjoner, og tydelige reguleringer som sørger for at utslippene går ned hvert eneste år. Regjeringen bør også bruke handlingsrommet en har opp mot EU for lignende reguleringer i Europa, slik at forurensere aldri får et konkurransefortrinn.

Norges grønne omstilling krever langt mer kraft enn det vi har i dag, og våre venner og partnere i Europa trenger vår hjelp i en energikrise en ikke har sett på mange tiår. Det er vår plikt til å bistå.

Innen 2040 må vi ha bygget ut industriell havvind i stor skala, som både leverer elektrisitet til norsk industribygging og hjem, så vel som et solid bidrag til energiforsyningen og avkarboniseringen av Europa.

Vindparkene må være en integrert del av det fremtidige havnettet, og designes slik at det sikres både netto kraftflyt til Norge, og stor krafteksport til Europa. Vi mener at det er fullt mulig å produsere 100 TWh per år kraft fra vind i Nordsjøen i 2040.

De første installasjonene må være på plass innen 2030, om vi skal ha sjanse til å nå våre og Europas klimamål. Høyt utbyggingstempo kan sikres ved å tildele mange utviklingskonsesjoner for havvind til ulike konsortier i 2022/2023, og deretter la de beste prosjektene få utbyggingstillatelse først. Dette vil skape en helt ny industri i Norge.

Vi oppfordrer til å etablere en rask og bred politisk enighet om tiltak som gjør at Norge oppfyller sine internasjonale forpliktelser, og faktisk når sine klimamål i 2030.

Dette innebærer å vise større handlekraft, vilje til å ta upopulære beslutninger og å bli enige på tvers av partier om en felles langsiktig masterplan for klimakutt.

Vi i næringslivet, og mange andre aktører, har de siste årene kommet med mange innspill på hvordan dette kan gjøres. Vi trenger ikke flere utvalg, komitéer eller utsettelser. Tiden er inne for en ambisiøs, troverdig og omforent politisk klimaplan som gjennomføres med stort engasjement, uansett hvem som står bak roret.

Klimaoppropet er signert av

Jens Ulltveit-Moe, styreleder, Umoe

Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef, Statkraft

Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør, Ruter

Odd Arild Grefstad, konsernsjef, Storebrand

Ole Gustavsen, rektor, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Sverre Thornes, konsernsjef, KLP

Steffen Syvertsen, administrerende direktør, Agder Energi

Egil Hogna, administrerende direktør, Norconsult

Petter Hellman, konsernsjef, Møller Mobility Group

Jens Berge, administrerende direktør, Norwegian Hydrogen

Øystein Bø, administrerende direktør, Formue

Grete Aspelund, administrerende direktør, Sweco Norge

Kim Robert Lisø, konsernsjef, GK Gruppen

Daniel Siraj, administrerende direktør, OBOS

Espen Karlsen, administrerende direktør, Jernia

Trond Markussen, president, NITO

Tone Wille, konsernsjef, Posten

Nils Klippenberg, administrerende direktør, Siemens AS

Kristin Skogen Lund, konsernsjef, Schibsted

Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør, Store norske

Marianne Bergmann Røren, konsernsjef, Mesta

Bjørn Arild Thon, administrerende direktør, RENAS

Petter-Børre Furberg, administrerende direktør, Telenor Norge AS

Helge Leiro Baastad, konsernsjef, Gjensidige Forsikring

Lars Ivar Røiri, CEO, Flokk AS

Kristin Wallevik, konsernsjef, NORCE

Frank Jaegtnes, administrerende direktør, Elektroforeningen

Ole-Petter Thunes, administrerende direktør, Rambøll

Sigrun Gjerløw Aasland, daglig leder, Miljøstiftelsen ZERO

Benedicte Schilbred Fasmer, konsernsjef, SpareBank 1 SR-Bank

Tor Olav Mork Mørseth, daglig leder, Snøhetta Oslo

Runar Hollevik, konsernsjef, NorgesGruppen

Jannicke Trumpy Granquist, administrerende direktør, Kommunalbanken
Turid Grotmoll, konsernsjef, Fremtind Forsikring

Stein-Erik Vellan, administrerende direktør, Telia Norge

Gro Bakstad, konsernsjef, Vygruppen

Hilde Vatne, administrerende direktør, JM Norge AS

Alf-Christian Dybdahl, CEO, Laerdal Medical

Nina Riibe, administrerende direktør, Econa

Bjørn Kjærand Haugland, administrerende direktør, Skift

Richard Heiberg, konsernsjef, SpareBank 1 Østlandet

Toril Eidesvik, daglig leder, Zahlahuset