Slik kan vi redde Norge ut av klimaknipa

Vi i Skift - Næringslivets klimaledere ser med bekymring hvor sakte det går med det grønne skiftet. Fremover må alt vi skal gjøre, skje i et mye høyere tempo.


Del:

Vi i Skift - Næringslivets klimaledere ser med bekymring hvor sakte det går med det grønne skiftet. Fremover må alt vi skal gjøre, skje i et mye høyere tempo. I snitt må vi kutte utslipp med over 50.000 tonn CO2 hver uke, skal vi nå de norske klimamålene om 55 prosent utslippsreduksjon innen 2030.

Samme dag som FNs klimapanel kom med sin siste alarmerende rapport i april, var mer enn 40 toppledere i norske virksomheter samlet for å finne løsninger på hvordan Norge og verden skal bremse den globale oppvarmingen.

Vi samlet oss om tre tydelige satsinger som både vil kutte kraftig i utslippene og styrke norsk næringsliv.

Norge trenger:

 • 1. Rask utrulling av infrastruktur for lading og nullutslippsdrivstoff for tungtransport og skip

  Skipsfart og tungtransport står for en stor andel av våre klimagassutslipp i dag, og utviklingen for å avkarbonisere disse sektorene går altfor sakte. Det haster med å fase inn grønn infrastruktur både for transport til havs og på land. Utrullingen av lade- og hydrogenfyllestasjoner langs hovedveinettet for tunge kjøretøyer, og for skip i havnene våre, må starte nå.

  Regjeringen bør samtidig innføre påbud om utslippsreduksjoner, og tydelige reguleringer som sørger for at utslippene går ned hvert eneste år. Regjeringen bør også bruke handlingsrommet en har opp mot EU for lignende reguleringer i Europa, slik at forurensere aldri får et konkurransefortrinn.
 • 2. Stor industriell satsing på offshore havvind

  Norges grønne omstilling krever langt mer kraft enn det vi har i dag, og våre venner og partnere i Europa trenger vår hjelp i en energikrise en ikke har sett på mange tiår. Det er vår plikt til å bistå. Innen 2040 må vi ha bygget ut industriell havvind i stor skala, som både leverer elektrisitet til norsk industribygging og hjem, så vel som et solid bidrag til energiforsyningen og avkarboniseringen av Europa.

  Vindparkene må være en integrert del av det fremtidige havnettet, og designes slik at det sikres både netto kraftflyt til Norge, og stor krafteksport til Europa. Vi mener at det er fullt mulig å produsere 100 TWh per år kraft fra vind i Nordsjøen i 2040. De første installasjonene må være på plass innen 2030, om vi skal ha sjanse til å nå våre og Europas klimamål. Høyt utbyggingstempo kan sikres ved å tildele mange utviklingskonsesjoner for havvind til ulike konsortier i 2022/2023, og deretter la de beste prosjektene få utbyggingstillatelse først. Dette vil skape en helt ny industri i Norge.

 • 3. Modige politikere som blir enige om en ambisiøs og troverdig klimaplan

  Vi oppfordrer til å etablere en rask og bred politisk enighet om tiltak som gjør at Norge oppfyller sine internasjonale forpliktelser, og faktisk når sine klimamål i 2030. Dette innebærer å vise større handlekraft, vilje til å ta upopulære beslutninger og å bli enige på tvers av partier om en felles langsiktig masterplan for klimakutt.

  Vi i næringslivet, og mange andre aktører, har de siste årene kommet med mange innspill på hvordan dette kan gjøres. Vi trenger ikke flere utvalg, komitéer eller utsettelser. Tiden er inne for en ambisiøs, troverdig og omforent politisk klimaplan som gjennomføres med stort engasjement, uansett hvem som står bak roret.

Hovedmotivasjonen vår med dette budskapet er at vi unngår å gå i søvne mot en klimakatastrofe, men heller beveger oss i våken tilstand mot en nullutslippsverden. Mot en klode med intakt natur og null forurensning, slik at neste generasjoner kan leve i en verden som ikke er ødelagt.

Norge er et foregangsland på elektriske personbiler. Nå har vi muligheten til å gå foran innen grønn infrastruktur for tunge kjøretøy og skipsfart. Vi kan selge fornybar kraft til Europa i stor skala, samtidig som vi styrker grønn industribygging i Norge. Vi får ikke bare et grønnere Europa, men vi kan skape ny industri, nye arbeidsplasser og sikre velferden for generasjoner framover.

Du kan lese mer om "Næringslivets klimaopprop" og finne signaturene her.