Finans

Klimarapportering gir viktig beslutningsgrunnlag og øker tillit til bærekraft

Tydelig klimarapportering fra næringslivet

Klimarapportering fra næringslivet er avgjørende for at aktører i markedet skal ha et godt beslutningsgrunnlag.
Gitt en stor utvikling innen ESG-reguleringer har Skift oppdatert og spisset forpliktelsene og forventningene til Skift-medlemmene, med økt fokus på naturrisiko og bruk av vitenskapsbaserte og sektorspesifikke klimascenarioer i rapporteringen.

Medlemmer i Skift-nettverket forplikter seg til å rapportere på:

Alle selskaper bør utarbeide et årlig klimaregnskap som viser utslipp i tre kategorier:

 • Direkte utslipp (Scope 1)
 • Indirekte utslipp fra energiforsyning (Scope 2)
 • Alle andre indirekte utslipp knyttet til eksempelvis kjøp av andre varer og tjenester (Scope 3)

Vi forventer at selskaper rapporterer på scope 1 og 2, i tillegg de mest materielle scope 3- utslippene. Selskaper som ikke rapporterer på Scope 3 vil bli bedt om å forklare hvorfor de ikke gjør det og når de kommer til å gjøre det. Det forventes at de rapporterte utslippene er verifisert av en uavhengig tredjepart.

Finans Norge har en egen veileder for finanssektoren som kan være god assistanse dersom man ikke har begynt med scope-3-rapportering. Veilederen fokuserer på finansierte utslipp, som ofte er en vesentlig kategori av scope 3 for finansselskaper. Den finnes her.

For øvrig vil klimagassregnskap bli obligatorisk etter CSRD (bærekraftsdirektivet) dersom klimaendringer er «vesentlig[1]» for selskapet, som det vil være for de aller fleste virksomheter


[1] Dobbel vesentlighet innebærer at selskapet har vesentlig påvirkning på omverdenen (eks. klima) og at omverdenen har vesentlig påvirkning på selskapets evne til langsiktig verdiskapning (eks. kostnader pga. klimaendringer

Alle selskaper bør definere og kommunisere mål for reduksjon av egne klimagassutslipp på både kort sikt (2025-2035) og mål om netto nullutslipp på lang sikt (senest 2050). Målene må være verifiserbare og i tråd med Paris-avtalens målsetning om maksimalt 1,5 graders oppvarming.

Det enkelte selskaps målsetninger for utslipp må forankres i vitenskapsbaserte og internasjonalt anerkjente referansebaner for utslipp i sin sektor[1], som definerer hva som kreves for at en gitt sektor kutter utslipp i tråd med klimaforskningen. Referansebanene for den enkelte sektor må videre inngå i et 1,5 graders klimascenario som dekker hele økonomien, herunder et karbonbudsjett for verdensøkonomien i tråd med IPCC (FNs klimapanel) og referansebaner for hver enkelt sektor som ikke baserer seg på å fjerne og kutte CO2-utslipp ved hjelp av uprøvd teknologi.


[1] Her finnes det scenariomodeller fra for eksempel One Earth Climate Model og IEA's NZE

TCFD-rapportering gir selskaper kritisk viktig styringsinformasjon om både risikoer og muligheter knyttet til overgangen til et lavutslippssamfunn. Prosessen gir en høy toppleder- og styreforankring til hva konsekvensene av en slik omstilling er for dagens businessmodell, og hvilke strategiske grep som må tas i dag for å være relevante fremover.

Arbeidet med naturrisiko er i startfasen, og forventningen er derfor at det startes med dette arbeidet. Selskaper bør påbegynne arbeidet med å kartlegge egen virksomhets påvirkning på, og avhengighet av natur. Et viktig utgangspunkt er intern forankring og kompetanseheving i egen virksomhet. Dessuten bør man gjennomføre en dobbel vesentlighetsanalyse hvor formålet er å forstå hvordan selskapet påvirker natur og hvordan natur og naturregulering påvirker selskapet.

Les mer om naturrapportering i punkt 4 i Skiftnotatet.

Medlemmene i Skift-nettverket har siden 2021 forpliktet seg til å rapportere på krav 1-3. Samtidig oppfordrer vi alle selskaper til å starte prosessen med å tilpasse seg EUs klassifiseringssystem for bærekraftig aktivitet, samt starte kartlegging av natur og planlegge for naturrapportering.

  I tillegg til å kreve god rapportering, kan og må finansnæringen i større grad understøtte den grønne næringsutviklingen, og målrettet bruke virkemidler som kan utløse mer kapital til sektorer Norge ønsker å utvikle. Skift ønsker å delta i den offentlige debatten for å synliggjøre dette, og bidra til tverrfaglige og tverrsektorielle arbeidsgrupper for å utarbeide strategier som kan påskynde grønn næringsutvikling.

  Vi ønsker å utfordre myndighetene til å tørre å velge hvilke næringer vi særlig ønsker å satse på, og stimulere til investeringer i disse gjennom aktiv virkemiddelbruk innenfor henholdsvis elektrifisering, flytende havvind og hydrogen.

  Les Skiftnotatet om grønt skifte for små og mellomstore bedrifter: Slik kommer du i gang her. (Apr. 2024)

  Les Skiftnotatet om bedre klima- og naturrapportering her. (Apr. 2024)

  Les Skiftnotat - krav til bærekraftrapportering her. (Apr. 2024)

  Tidligere Skift-notater:

  Les Skiftnotatet om klimarapportering og troverdig kundekommunikasjon her. (Aug. 2020)

  Les Skiftnotatet om finansnæringens rolle i grønn næringsutvikling her. (Aug. 2020)

  SMB-veileder

  De aller fleste bedriftene i Norge er små og mellomstore bedrifter (SMB) og det er derfor avgjørende for Norges klimamål at disse selskapene klarer overgangen til nullutslippssamfunnet. Vi har laget en sjekkliste slik at det bli enklere å komme i gang.

  Les mer om SMB-veilederen

  Deltakere

  Odd Arild Grefstad

  Konsernsjef, Storebrand

  Leder av Finansskiftet

  Alexander Heiberg

  Administrerende direktør, Formue AS

  Benedicte Schilbred Fasmer

  Konsernsjef, SpareBank 1 SR-Bank

  Leif Arne Jensen

  Administrerende direktør, PwC Norge

  Stig Schjølset

  Fungerende daglig leder, ZERO

  Siri Kalvig

  Administrerende direktør, Nysnø Klimainvesteringer

  Sjur Gaaseide

  Administrerende direktør, Deloitte Norge

  Sverre Thornes

  Konsernsjef, KLP

  Våre læringsarenaer

  Skift sine læringsarenaer samler bedrifter som ønsker en rettesnor på hvordan virksomheten kan bidra positivt i den grønne omstillingen. Læringsarenaene er ikke bare en veileder, men et felleskap.

  Signer og engasjer egne ansatte, lag konkrete handlingsplaner og møt virksomheter som deler både fremskritt og utfordringer.

  Les mer og signer