Utålmodige toppledere med tydelige prioriteringer

Storstilt energieffektivisering, hurtigere konsesjonsbehandlinger og at Norge tar en aktiv rolle i utbygging av fornybar energi i Europa, mener Skift er satsinger som vil få fart på det grønne skiftet.

Del:

Storstilt energieffektivisering, hurtigere konsesjonsbehandlinger og at Norge tar en aktiv rolle i utbygging av fornybar energi i Europa, mener Skift er satsinger som vil få fart på det grønne skiftet.

Toppledere i Skift-nettverket samlet seg om tydelige oppfordringer til myndighetene under toppledermøtet i oktober.

Skift er en gjøretank og bruker næringslivets handlingsrom til å akselerere det grønne skiftet, men vi er avhengige av myndighetene for å få til omstillingen av hele samfunnet. Skift sine anbefalinger til regjeringens arbeid er: 

1. Et nasjonalt løft for energieffektivisering og lokal energiproduksjon

  Vi trenger insentiver som legger til rette for at husholdninger, offentlig og private virksomheter sparer energi og tilrettelegger for privat produksjon. Etterspørselen etter strøm vil øke kraftig i årene som kommer, ettersom samfunnet blir mer og mer elektrifisert. 

  I tillegg til å bygge ny kraft, som en storstilt satsing på offshore havvind, er det et enormt potensial til å frigjøre strøm ved effektivisering.

  Skift mener at Enova må få større muskler til å gi støtte til energisparing, lage smarte bygg, utjevne effekttopper, redusere arealbehov og kontrollere temperatur. 

  Virkemidlene må treffe alt fra private husholdninger til SMB-segmentet, og videre til større virksomheter. Myndighetene må også kjøre regulatoriske pakkeforløp som gjør at omstillingen går raskere.

  2. «Fast track» i konsesjoner til fornybar energi og grønne industrietableringer

  Vi er i en energikrise, det krever ledelse og styring. Vi har ingen sjanse til å nå klimamålene med dagen konsesjonstempo. Vi trenger en radikal endring i konsesjonsbehandlingen til grønne prosjekter, inkludert endringer i regler og byråkrati for å kunne bygge ut ny kraftproduksjon raskt. 

  Grønne industrietableringer, som for eksempel hydrogen- og batterifabrikker, bør også bli en del av ordningen.

  Vi trenger raskere konsesjonsbehandlinger for utrulling av klimaløsninger som havvind, ladeinfrastruktur for tungtransport og skip, storskala energieffektivisering og lokal energiproduksjon.

  3. Krigsprofitt fra olje- og gasseksport bør investeres i grønn omstilling

  Norge får ekstraordinære inntekter med de ekstremt høye energiprisene som følge av krigen i Europa. Superprofitten fra olje og gass over et visst nivå går inn i et eget klimaomstillingsfond som har som formål å utvikle og etablere fornybar energi, og tilhørende infrastruktur, i Europa og i utviklingsland.

  Vårt omdømme i Europa og verden er satt på prøve, og flere har omtalt Norge som en krigsprofitør. Tilgang på ren energi og elektrisitet er en forutsetning for gjenoppbygging, varig klimaomstilling og vekst.

  Det er en plikt at Norge, med sine muskler, tar initiativ på klimatoppmøtet til å samle land til å fatte tiltak som sørger for nok ren energi i framtiden – som vil bidra til å løse både energi- og klimakrisen. 

  Investeringer i sol og vind vil gi nødvendig elektrisitet for det grønne skiftet, og en sunn langsiktig avkastning for Norge.

  Med disse tre punktene forsterker vi Næringslivets klimaopprop, som ble utviklet på toppledermøtet til Skift i april, hvor vi oppfordrer til:

  1. Rask utrulling av infrastruktur for lading og nullutslippsdrivstoff for tungtransport og skip
  2. Stor industriell satsing på offshore havvind
  3. Modige politikere som blir enige om en ambisiøs og troverdig klimaplan