Climate Neutral Nordic

Et samarbeid mellom nordiske myndigheter og bedriftsnettverk

Nordisk samarbeid for å bli verdens mest bærekraftige og integrerte region

For å realisere visjonen om å bli verdens mest bærekraftige og konkurransedyktige region, er det avgjørende at de nordiske landene samarbeider for å etablere seg som et testområde for ny teknologi, innovasjoner og forretningsmodeller.

Initiativet Climate Neutral Nordics har som mål å lede regionen mot økt bærekraft ved å påvirke politikk og fremme raske tiltak for å møte klimautfordringene. Prosjektet som ble lansert i 2021, inkluderte intervjuer med 40 konsernsjefer fra ledende nordiske selskaper, som til sammen genererer en omsetning på 326 milliarder euro – tilsvarende rundt 24 prosent av BNP i Norden

Studiet gir et klart innsyn i nordiske bedriftslederes ambisjon om å være en katalysator for bærekraftig utvikling. Den bekrefter at nordiske bedriftsledere deler bekymringer knyttet til klimaendringer og ser det som en reell trussel. Samtlige konsernsjefer oppfordrer politikere til å akselerere implementeringen av klimatiltak.

Nordiske selskaper har potensiale til å spille en avgjørende rolle ved å levere klimavennlige løsninger globalt og hjelpe kunder og land med å tilpasse seg målet om 1,5°C oppvarming.

Bedriftslederne i Norden er klare på hvilke insentiver de ønsker å se, inkludert karbonprising, strengere klimakrav ved offentlige anskaffelser og en standardisert metodikk for bedrifters klimarapportering.

Nordiske bedriftsledere ønsker :

Karbonfjerningskreditter i det frivillige markedet

Scenarioene som er i tråd med målene i Parisavtalen er i stor grad avhengig av storskala implementering av CO-fjerning av CO2 som allerede er sluppet ut i atmosfæren. En del av volumene vil bli realisert gjennom offentlige anskaffelser og politiske virkemidler, men en god del av løsningen å ligge i salg av karbonfjerningskreditter (CDR) i det frivillige karbonmarkedet.

De nordiske landene har en unik mulighet til å være i forkant med å bygge fullskala verdikjeder for CDR-aktiviteter og til å lever CDR-kreditter til det internasjonale markedet.

CO-fjerning
Unsplash/Anne Nygard

I oktober 2023 arrangerte Skift og Zero et webinar om karbonfjerningskreditter i det frivillige karbonmarkedet.

Innsikten fra webinaret er summert i et policy paper. Der gir vi oversikt over potensialet for CDR, status for regelverk og annonserte prosjekter i de respektive nordiske landene, og diskutere muligheter for videre samarbeid.

Skalering av CO2-fjerning

De nordiske landene har en unik mulighet til å innta en ledende posisjon innen CO2-fjerning, takket være store skogområder, mange biogene utslippskilder, betydelige karbonlagringsmuligheter i Nordsjøen og relevante teknologiske miljøer. CO2-fjerning er en prioritet på den nordiske politiske agendaen, og det pågår politiske diskusjoner samt pågående CDR-prosjekter i alle de nordiske landene.

Det eksisterer et betydelig potensial for CO2-fjerning i Norden, både gjennom teknologiske og naturbaserte løsninger. Hvis suksess oppnås, kan Norden spille en nøkkelrolle internasjonalt ved å utvikle teknologi og redusere kostnadene knyttet til implementeringen av slike løsninger globalt.

Dette indikerer at det er betydelige muligheter for grenseoverskridende samarbeid, med sikte på å redusere kostnader og øke det totale volumet av CO2-fjerning.

Basert på tilbakemeldinger fra nordiske interessenter under et webinar i oktober 2022, har vi i samarbeid med Miljøstiftelsen ZERO utforsket potensialet for CO2-fjerning i Norden og oppsummert funnene i en rapport.

Karbonfangst og lagring

De nordiske landene deler et felles marked når det gjelder avfall og kan derfor dra stor nytte av en felles tilnærming og samarbeid mellom avfallsanlegg som planlegger å implementere CCS. Interessentene innen avfallssektoren møter også de samme utfordringene når det gjelder investeringer i CCS og samtidig drift av virksomheten.

Nordiske land er ideelle for CCS og teknologier for negativt utslipp på grunn av tilgjengeligheten av mange lagringsmuligheter, samt tilstedeværelsen av relevante forskere og selskaper.

Det eksisterer flere virkemidler og forretningsmodeller for CCS innen avfallssektoren i Sverige, Danmark og Norge,enten som allerede eksisterende politikk eller som planlagte initiativer. Blant disse modellene er det muligens tre som har potensiale for samarbeid og etablering av grenseoverskridende anlegg på nordisk nivå: omvendte auksjoner, CO2-avgift på den fossile delen av utslippene eller utvidet produsentansvar for avfall.

I desember 2021 arrangerte vi et møte for å diskutere mulighetene for å skalere opp karbonfangst- og lagringsteknologi i avfallshåndteringsanlegg i Norden. Innsikten fra webinaret er oppsummert i et notat.

Om Climate Neutral Nordic

Climate Neutral Nordic er et samarbeid mellom de tre nordiske bedriftsnettverkene Hagainitiativet (SE), Climate Leadership Coalition (FI), og Skift – Næringslivets klimaledere (NO). Over en periode på fire år jobber partnerne med 10 ulike prosjekter som tar sikte på å bringe forretningsperspektiver inn i den nordiske debatten om klimaendringer, grønn konkurranseevne og innovasjon. Prosjektene er støttet med midler fra Nordisk Ministerråd.

Se opptaket av lanseringen her