Vi lanserer klimakontrollen.No – et verktøy for å overvåke norsk klimapolitikk

I samarbeid med PwC og Miljøstiftelsen Zero lanserer vi nå klimakontrollen.no, et nytt verktøy som belyser gapet mellom dagens klimapolitikk og den nødvendige klimapolitikken som må til for å nå klimamålene. Gjennom Parisavtalen har Norge forpliktet seg til å redusere klimagassutslippene med minst 55 prosent innen 2030. På veien mot mål trenger vi gode tall og analyser på hvor vi står i klimaarbeidet.

Del:

— Med Klimakontrollen.no kan brukerne samlet se effekten av tiltak, virkemidler og politikk, sektor for sektor, tonn for tonn. Norge står foran en stor klimaomstilling, vi vet hvilke tiltak som skal til, men trenger mer fokus på politikkutforming og virkemidler. Det har vi nå samlet i klimakontrollen.no, sier Bjørn K. Haugland, adm.dir. Skift.

Verktøyet ble lansert under Zerorapporten 2023, som viser at Norge ligger dårlig an til å nå klimamålene for 2030. Stig Schølset, fagsjef i Zero, forteller at klimakontrollen vil gjøre det lettere å se hvor vi har god fart i klimaarbeidet, og på hvilke områder politikken må skjerpes.

— For første gang har vi et verktøy som måler faktisk effekt av norsk klimapolitikk. Klimakontrollen skal være en temperaturmåler på norsk klimapolitikk. Vi vet hva som skal til for å kutte utslippene, og med Klimakontrollen skal vi måle om politikerne faktisk gjør det som skal til, sier Schjølset.

  Hanne Løvstad, partner og leder for bærekraft og klimatjenester i PwC, tror verktøyet vil ha stor verdi både blant politikere, journalister, folk i næringslivet og interesseorganisasjoner, og blant folk som generelt er opptatt av klima og miljø.

  — Fortsatt er det mye klimapolitikk som ikke er vedtatt, og som er nødvendig for å klare å senke utslippene. Vi håper at oversikten, som er forklart på en enkel og pedagogisk måte, vil bidra til at enda flere deltar i klimadebatten og legger press der det trengs, sier Løvstad.

  Viser status på fremdriften i norsk klimapolitikk

  Erlend Bjørklund, leder for klima og natur i PwC og prosjektleder for utviklingen av Klimakontrollen, forteller at vi i dag har et mulighetsrom for klimapolitikk delt inn i fem hovedkategorier: elektrifisering, karbonfangst- og lagring, effektivisering, hydrogen og biodrivstoff. Hver kategori har ulike virkemidler som påvirker ulike sektorer.

  — Klimakontrollen viser potensialet for utslippskutt og politisk status for hvert virkemiddel — hva som ligger bak startstreken, hva som går for treigt, hva som snart er i mål og hva vi er i mål med, forklarer Bjørklund.

  Ønsker å invitere flere inn i tematikken

  Tjenestedesigner i PwC, Geir Atle Hustoft, forteller at det har vært et viktig mål å presentere innholdet på en lettfattelig måte som inviterer flere inn i tematikken.

  — Innsiktsarbeidet viste at folk flest opplever klima, klimapolitikk og utslipp av klimagasser som komplekst og utfordrende å forstå. For å møte brukerne på en best mulig måte, har vi utviklet digitale prototyper, kjørt brukertester og justert deretter. Vi har hatt et spesielt fokus på å balansere innholdet på en måte som gjør at leserne forstår alvoret av situasjonen samtidig som de blir motivert til handling. Ambisjonen er at nettsiden skal leve og brukes over mange år, og vi vil kontinuerlig jobbe med å videreutvikle den. Innspill og tilbakemeldinger fra folk som tester den nå fremover, har stor verdi, oppfordrer han, sier Hustoft.

  Besøk Klimakontrollen her!

  Lasert under Zerorapporten 2023

  Klimakontrollen ble lansert under Zerorapporten 2023, som omtaler veien til å nå klimamålene som «usannsynlig, men mulig». Flere skiftmedlemmer var tilstede og deltok i rapportslippet og lanseringen.

  Marianne Bergmann Røren, konsernsjef i Mesta og Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef i Statskraft og styreleder i Skift, diskuterte hvordan næringslivet kan bidra til å øke tempoet i det grønne skiftet. Sigrun Aasland, leder i Zero, ledet samtalen. Røren trakk spesielt fram å få fortgang i etableringen av ladeinfrastruktur for tungtransport. Rynning-Tønnesen var også i sin tid initiativtaker bak ideen som startet utviklingen av klimakontrollen.no.

  Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF. Foto: SINTEF

  Tone Lunde Bakker, adm.dir. i Eksfin, disuterte hvordan virkemiddelaktørene kan bidra i omstillingen i en samtale med Nils Christian Nakstad, adm.dir. i ENOVA. Ingvild Kilen Rørholt, fagansvarlig for transport i ZERO, og Anne Marit Post-Mellbye, fagansvarlig for industri i ZERO, ledet denne samtalen.

  Om Klimakontrollen

  Prosjektet er et samarbeid mellom Miljøstiftelsen ZERO, Skift - Næringslivets klimaledere og PwC. Datagrunnlaget er skapt av ZERO og er en fremstilling av innholdet i Zerorapporten. PwC har designet og bygget nettsiden klimakontrollen.no