Studenter ved Nord Universitet skrev masteroppgave om Skift - Næringslivets klimaledere

To masterstudenter ved Nord Universitet har skrevet masteroppgave om Skift - Næringslivets klimaledere.

Del:

Dette semesteret har Elisabeth Hasseldokk og Tor Steien ved Nord Universitet skrevet sin masteroppgave om Skift - Næringslivets klimaledere. 

Masteroppgaven "Skift - Næringslivets klimaledere som avant-garde for bærekraftig omstilling og business i det fremvoksende grønne markedet, og i overgangen til nullutslippsamfunnet - En kvalitativ casestudie" undersøker Skifts rolle som pådriver for grønn omstilling og for at næringslivet skal bidra til fortgang i overgangen til nullutslipssamfunnet.

Oppgavens forskningsspørsmål er følgende:

  1. Hvilke eksterne markedsforhold og bedriftsinterne faktorer, ressurser og kapabiliteter påvirker medlemsvirksomhetene i Skiftnettverket sine muligheter for bærekraftig omstilling, konkurransekraft og lønnsomhet i det fremvoksende grønne markedet, i overgangen til nullutslippsamfunnet?
  1. Hvilke fanesaker fremmer Skiftnettverket for norske myndigheter og politikere for styrke norsk næringsliv i omstillingsprosessen og for å få fart på det grønne skiftet i overgangen til lav- og nullutslippssamfunnet?
  1. Hvordan utøver Skiftnettverket lobbyvirksomhet inn mot norske politikere for å styrke norsk næringsliv i omstillingsprosessen og for å få fart på det grønne skiftet?
  1. Er Skiftnettverket en premissleverandør for norsk næringsliv inn mot norsk klima- og næringslivspolitikk?

Hele besvarelsen kan leses her.

Sammendrag av oppgaven:

Foreliggende masteroppgave og studie undersøker problemstillingen: 

Hva gjør næringslivsnettverket og medlemsorganisasjonen Skift- næringslivets klimaledere til avantgarde for bærekraftig omstilling, - business og konkurransekraft i det fremvoksende grønne markedet, og i overgangen til nullutslippssamfunnet?

Vi har valgt Næringslivsnettverket Skift - Næringslivets klimaledere og deres medlemsvirksomheter som case og en kvalitativ tilnærming for besvarelse av vår problemstilling. Studiens empiriske hovedfunn ble lokalisert gjennom kvalitativ analyse, og studiens funn utgjør et lite bidrag til forskningen rundt bærekraftig omstilling og konkurransekraft i norsk næringsliv sett i lys av det fremvoksende grønne markedet. 

Casestudien avdekker følgende funn: Skiftnettverket med tilhørende medlemsvirksomheter er tidlig ute, strategiske og fremoverlente i sin satsning på bærekraftig omstilling, business og konkurransekraft i det fremvoksende grønne markedet. De utnytter mulighetsrommet i sine eksterne markedsomgivelser, driver lobbyvirksomhet for å styrke norsk næringsliv i den bærekraftige omstillingen, og for å få fart på det grønne skiftet i Norge. Skiftmedlemmene bygger bedriftsintern kompetanse sammen i nettverket, sikrer ressurstilgang gjennom toppforanking og inkluderer alle ansatte i bærekraftsarbeidet. Skiftmedlemmene er forberedt på klimaendringer og klimarelaterte markedsendringer gjennom scenarioplanlegging og klimarisikoanalyse. Skiftnettverket legger til rette for felles trening og samarbeid, på tvers av bransjer og langs leverandørkjeder for å identifisere bærekraftige innovasjoner, etablere fellesprosjekter, samt for deling av beste praksis.

Studiens teoretiske rammeverk kan deles inn i tre hovedområder:

1. Eksterne forhold og faktorer i virksomhetenes makroomgivelser og markedssystem.

2. Bedriftsinterne forhold, ressurser og kapabiliteter.

3. Strategisk samarbeid, lobbyvirksomhet og politisk påvirkning.

Studien konkluderer med at Skift- næringslivets klimaledere inkludert medlemmer er avant-garde og foregangsfolk for bærekraftig omstilling, business og konkurransekraft i norsk næringsliv i det fremvoksende grønne markedet på bakgrunn av deres strategiske posisjonering overfor eksterne markedsomgivelser og faktorer, gjennom deres utvikling av- og tilgang på bedriftsintern kompetanse, ressurser og kapabiliteter som følge av nettverkets næringslivs- og bransjesamarbeid, samt på bakgrunn av deres lobbyvirksomhet og rolle som premissleverandør for norsk klima- og næringslivspolitikk med hensikt å styrke norsk næringsliv i bærekraftsomstillingen, og for å få fart på det grønne skiftet i Norge i overgangen til nullutslippssamfunnet.