Skift overleverer nytt klimaregnskap

Skiftmedlemmenes klimaregnskap for 2020-2021 er klart og ble overrakt klima og miljøminister Espen Barth Eide under høstens CEO-møte.

Del:

På vegne av norsk næringsliv ble klimaregnskapet for 2020-2021 overlevert til klima og miljøminister Espen Barth Eide av administrerende direktør i PwC, Leif Arne Jensen. Overrekkelsen fant sted under Skifts CEO-møte hvor en rekke engasjerte toppledere fra norsk næringsliv deltok.

- Hensikten med klimaregnskapet er å vise hvordan Skiftmedlemmene jobber med grønn omstilling i praksis. Både når det gjelder å redusere eget klimaavtrykk og å utvikle nye produkter, tjenester og løsninger som bidrar til lavutslippssamfunnet, forteller Jensen.

Skiftmedlemmenes ambisjon er å være klimaledere, og for å komme i gang med klimaarbeidet er et godt klimaregnskap helt avgjørende. Skift har derfor hevet kravene for klimarapportering fra og med 2021, og den nye rapporteringsstandard innebærer:

1. Rapportering av direkte og indirekte utslipp (scope 1-3)
2. Sette verifiserbare mål for utslippsreduksjoner som er i tråd med 1,5 gradersmålet og rapportering på faktisk måloppnåelse
3. Rapportering av klimarisiko i tråd med Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD)

I tillegg skal alle Skiftmedlemmer sette seg mål om en klimanøytral virksomhet etter en selvdefinert tidslinje for måloppnåelse.

-Rapportering er ikke målet, men å redusere utslipp og skape verdier som varer. Det handler om å videreutvikle og verne om tillits- og velferdssamfunnet vi har, fortsetter Jensen.

Ambisiøse aktører
Skift - Næringslivets klimaledere samler engasjerte toppledere i norske virksomheter på tvers av sektorer med en felles ambisjon om å styrke næringslivets konkurransekraft ved å være en pådriver for at Norge når sine klimamål. Dette mener vi er avgjørende for å skape gode arbeidsplasser og bidra til å sikre velferdsstatens fremtid.

-Vi er alle en del av problemet og vi kan alle gjøre mer, men vi vil berømme medlemmene våre for åpenheten og samarbeidsviljen rundt dette regnskapet sier Bjørn Kjærand Haugland, administrerende direktør i Skift.

I år som i fjor legger vi derfor fram vårt klimaregnskap, for å være åpne rundt våre egne utslipp.

-Vi er veldig glade for at PwC igjen er med på å dra vårt klimaregnskap i land, og at den nye regjeringen var representert på møtet av klima- og miljøminister Espen Barth Eide. Å kutte utslipp i tråd med Parisavtalen er en gigantisk jobb, fullspekket av muligheter, men uten å ha gode tall på hvor vi står i dag, blir en vanskelig jobb enda vanskeligere. Derfor mener vi det er så viktig å stramme inn rapporteringskravene for næringslivet, og derfor ønsker vi å gå i front slik vi gjør her. Ved å være åpne om egne utslipp og utfordringer, og utfordre hverandre og resten av næringslivet og den politiske ledelsen til mer handling, avslutter Haugland.

Klimaregnskapet er utarbeidet av PwC Norge på vegne av Skift og i dialog med medlemmene. Utregningen av klimafotavtrykket i klimaregnskapet tar utgangspunkt i Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollen).