Bærekraft i praksis 2021: Rambøll avdekker flaskehalsen for virksomheters bærekraftsarbeid

Rambøll er medlem av Skift og lanserer nå undersøkelsen "Bærekraft i praksis 2021".
- Det er i samarbeid med de offensive og fremoverlente kundene vi kan skape de nye løsningene og de nye mulighetene, og vi ser at vi gjennom medlemskap i Skift både kan lære av andre, og samtidig bringe vår kompetanse ut til andre medlemmer og deres samarbeidspartnere, sier adm. dir. i Rambøll, Ole-Petter Thunes.

Del:

Norske virksomheter har tydelige bærekraftstrategier, og har knyttet disse til den øvrige forretningsvirksomheten. Samtidig sliter mange med å få gjennomført strategien i praksis. Det viser Rambølls undersøkelse «Bærekraft i praksis 2021». Rambøll er medlem av Skift og jobber aktivt med bærekraft internt.

– Fine ord, ambisjoner og mål er ikke nok for å skape de endringene som kreves for å nå nasjonale og internasjonale bærekraftsmål, sier Ole-Petter Thunes, administrerende direktør i Rambøll.

Privat sektor jobber aktivt med å få på plass tydelig definerte bærekraftstrategier, og knytter bærekraft til sin forretningsvirksomhet. Undersøkelsen viser at grunnlaget for å jobbe strategisk godt i praksis er til stede med en god kultur for bærekraftig innsats. Utfordringen ligger i overgangen fra strategi til praktisk gjennomføring og oppfølging. Dersom private virksomheter skal realisere sine ambisjoner og mål kreves et betydelig løft av interne strukturer.

Rambølls undersøkelse Bærekraft i praksis 2021 viser at norske private virksomheter har tydelige strategier på bærekraftsområdet. Hele 7 av 10 virksomheter har integrert bærekraft i øvrig forretningsstrategi, noe som antyder at mange virksomhetene har en helhetlig tilnærming til bærekraft og ser muligheter i lys av egen kjernevirksomhet. Samtidig rapporterer 3 av 10 at mangel på kapasitet, rett kompetanse og svak organisasjonskultur hindrer gjennomføring av bærekraftsinnsatsen.

– Gitt bølgen av nye reguleringer og standarder innen både miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft er det godt å se at private virksomheter har strategiske ambisjoner. Samtidig er ikke flotte ord, ambisjoner og mål tilstrekkelig for å skape de faktiske endringene som kreves for at privat sektor bidrar aktivt til å nå egne ambisjoner og nasjonale og internasjonale bærekraftsmål. Like, om ikke mer interessant, er hvordan de norske virksomhetene implementerer og følger opp sine strategier, sier administrerende direktør i Rambøll, Ole-Petter Thunes.

Mangler ressurser, kompetanse og gode systemer

På tross av at det jobbes godt med å utvikle tydelige bærekraftstrategier i norske virksomheter, viser Bærekraft i praksis at virksomhetene opplever interne og eksterne utfordringer for å lykkes med gjennomføring av strategiene. Internt i virksomhetene opplever store deler av privat sektor å ha en kultur for bærekraft med god støtte til å gjennomføre strategiske ambisjoner. Utfordringene oppleves å være manglende kapasitet og nødvendig kompetanse, og det er heller ikke gode nok systemer og prosesser, eller måltall for oppfølging, KPI’er. 35 prosent virksomhetene opplever for eksempel å ikke ha nok menneskelige ressurser for å gjennomføre bærekraftinnsatsen, og 3 av 10 peker på manglende KPI’er, prosesser, systemer og kompetanse. Dette viser at det kreves et løft i interne strukturer dersom virksomhetene skal evne å gjennomføre sine strategiske ambisjoner og mål.

– Bærekraft i praksis 2021 viser at det å ha tydelige mål og strategier på bærekraftsområdet er bra, men langt fra tilstrekkelig. Ledelse, kultur og kompetanse må til for å omsette fagre ord til konkret handling, sier Bjørn K. Haugland, administrerende direktør i Skift - Næringslivets klimaledere.

Manglende økonomisk lønnsomhet og universelle standarder bremser bærekraftinnsatsen

Selv om det foreligger interne barrierer for gjennomføring av bærekraftinnsatsen, er det likevel eksterne faktorer som pekes på som de aller største utfordringene for å lykkes. Over halvparten av virksomhetene i Bærekraft i praksis er bekymret for den økonomiske lønnsomheten ved implementering av bærekraftstiltak. Videre mener virksomhetene at det mangler gode nok universelle rammer og standarder for bærekraft i næringslivet.

Med inntoget av nye standarder og rapporteringskrav som EU-taksonomien, med formålet å flytte kapital mot bærekraftige investeringer, vil det være interessant å se om økonomisk lønnsomhet vil oppleves som en mindre barriere.

Adm. dir i Rambøll, Ole-Petter Thunes trekker også frem det at Rambøll er medlem av Skift som viktig for bærekraftsarbeidet videre.

- Det er i samarbeid med de offensive og fremoverlente kundene vi kan skape de nye løsningene og de nye mulighetene, og vi ser at vi gjennom medlemskap i Skift både kan lære av andre, og samtidig bringe vår kompetanse ut til andre medlemmer og deres samarbeidspartnere. På den måten kan vi, sammen med de som har ambisjoner innenfor det å redusere klimafotavtrykk, bli bedre på sirkulærøkonomi eller ta vare på artsmangfoldet vårt, være en god partner og rådgiver og jobbe sammen for å løse noen av vår tids store utfordringer, avslutter Thunes.

Bestill hele rapporten på Rambøll sine sider her.

Fakta:

  • Bærekraft i praksis 2021 presenterer data fra en av Norges største undersøkelser om strategisk bærekraftsarbeid i norske virksomheter, og er basert på svar fra 168 private bedrifter fra ulike sektorer og ulik størrelse. (500 bedrifter ble invitert til å delta i undersøkelsen)
  • 66% av virksomhetene sier de har en tydelig definert bærekraftstrategi, og 71% sier at bærekraft er en integrert del av forretningsstrategien.
  • Virksomhetene rapporter om i stor eller svært stor grad å ha tilstrekkelig med støtte for bærekraftsarbeidet blant mellomledelse (50%), godt motiverte ansatte (56%), og en virksomhetskultur som understøtter bærekraftsinnsatsen (55%).

Interne barrierer:

  • Mangel på kapasitet og rett kompetanse trekkes fram som hovedutfordringer for gjennomføring av bærekraftsinnsatsen. 35% mener å «i liten» eller «svært liten» grad å ha tilstrekkelig med arbeidskapital/menneskelige ressurser som jobber med bærekraft, for å gjennomføre bærekraftinnsatsen. 27% mener å ikke ha tilstrekkelig intern kompetanse og verktøy.
  • 27% mener at de «i liten grad» eller «svært liten grad» har tilstrekkelig prosesser, prosedyrer og systemer til å støtte bærekraftsinnsatsen, og 28% at de ikke har tilstrekkelige bærekrafts-KPIer og fordeling av roller og bærekraftsansvar.
  • 28% mener at svak organisasjonskultur er en av tre største hindere for bærekraftsarbeidet

Eksterne barrierer:

  • 53% av bedriftene peker på økonomisk lønnsomhet som en av tre største hindrene for å gjennomføre bærekraftsinnsatsen, og at manglende standardiserte lovverk er en sentral barriere (38%).
  • I underkant av en av tre bedrifter pekte på økonomiske insentiver som essensielt for gjennomføring av bærekraftsinnsatsen, og da hovedsakelig i form av beskatning.