Nysnø blir medlem i Skift

Statens klimainvesteringsselskap, Nysnø, investerer i selskaper og fond som utvikler løsninger som bidrar til å redusere klimagassutslipp. Selskapet forvalter rundt 3,5 milliarder kroner og annonserte 12 nye klimainvesteringer i 2022.

Del:

Statens klimainvesteringsselskap, Nysnø, ønskes velkommen som nytt medlem i Skift. Nysnø investerer i selskaper og fond som utvikler løsninger som bidrar til å redusere klimagassutslipp. Selskapet forvalter rundt 3,5 milliarder kroner og annonserte 12 nye klimainvesteringer i 2022.

– Vi gleder oss til å samarbeide tettere med Skift-nettverket. Skift representerer en viktig kunnskapsarena hvor norske næringslivsledere kan samles for å diskutere mulighetene som ligger i omstillingen til et nullutslippssamfunn, sier Siri Kalvig, administrerende direktør i Nysnø Klimainvesteringer.

Klimainvestor

Nysnø investerer i selskaper og fond med virksomhet i eller ut fra Norge som utvikler løsninger for reduserte klimagassutslipp. Porteføljen deres inkluderer klimateknologiselskaper innen bla. energi, bygg og eiendom, mobilitet, landbruk og sirkulærøkonomi.

Nysnø investerer i tidligfase klimateknologiselskaper, i tillegg til prosjekter av mer industriell karakter som skal sikre forutsigbar og langsiktig kapitaltilgang til utvikling av nye grønne verdikjeder. Samtidig jobber selskapet med fondsinvesteringer som har et globalt nedslagsfelt med mål om å bygge kapitalbroer mot internasjonale markeder, tiltrekke internasjonale investorer til Norge og skape markedstilgang og vekstmuligheter for norske selskaper. Samlet sett har Nysnø bidratt med kapital til mer enn 170 klimateknologiselskaper.

– Norge skal bygge grønne industrielle verdikjeder. Det er en utvikling som ikke skjer i skyen, men ved å stikke spadene i jorden. Skal vi få til dette grønne industriløftet krever det enorme investeringer fra private og offentlige kapitalforvaltere, mener Kalvig.

Oppfordrer investorer til å måle klimaeffekt

Som konsekvens av ambisiøse klimamål i Europa om netto nullutslipp innen 2050, har antallet dedikerte klimainvestorer økt vesentlig. Klimagassutslipp er samtidig blitt en sentral måleparameter for fondsforvaltere som kan ha direkte økonomiske implikasjoner på selskapers suksess.

Nysnø har uttalt viktigheten av å vurdere potensiell klimaavkastning av investeringer på lik linje med fremtidige finansielle resultater. Nylig lanserte de en rapport om hvordan vi kan etablere et felles metodeverk for beregning av fremtidige unngåtte klimagassutslipp.

– Vårt mål er å oppmuntre det globale investeringsmiljøet til å beregne fremtidig klimaeffekt av investeringer, og dermed bidra til å kanalisere kapital til bærekraftige investeringer. Vi håper at vårt medlemskap her også kan bidra til å øke bevisstheten rundt dette i Skift nettverket., sier Kalvig.

– Nysnø bidrar med både kapital og kompetanse, og med sine investeringer i teknologi, løsninger og tjenester er de en sentral aktør i arbeidet med å øke farten mot nullutslippssamfunnet. Vi er stolte og glade for å kunne ønske Nysnø velkommen inn i klimasamarbeidet i Skift-nettverket, sier Bjørn K. Haugland, administrerende direktør i Skift.