Hvorfor øker utslippene når vi jobber mer med klima enn noen gang?

Vi reduserer strømforbruket, reiser mindre og sykler mer. Vi spiser grønnere, og velger oftere tog fremfor fly, men likevel peker klimagassregnskapet i feil retning. Er det i forbruket, utslippsfaktorene eller beregningsmetodene utfordringen ligger?

Del:

Av:
Elsa Buvik, Klima- og bærekraftrådgiver i Multiconsult
Marie Karvel Kyllingstad, Klima- og bærekraftrådgiver i Sweco
Marta Eri, Bærekraftrådgiver i Norconsult

Som Norges største rådgivningsselskaper jobber vi med utslippskutt både i oppdrag og egen virksomhet. Sweco har eksempelvis redusert utslipp fra jobbreiser med 44 prosent sammenlignet med 2019. Norconsult og Multiconsult har redusert utslipp fra flyreiser med henholdsvis 30 og 51 prosent i løpet sammenlignet med normalåret før koronapandemien.

Ved å beregne klimagassutslipp fra egen drift har virksomheter mulighet til å identifisere de største utslippene, og iverksette tiltak der det faktisk gir resultater. Paradokset er at våre selskap allikevel rapporterer høyere klimagassutslipp fra egen drift siden rapporteringen startet i 2019. Hvorfor er dette tilfelle når vi er mer opptatt av klima og bærekraft enn noen gang tidligere, og beviselig kutter utslipp?

Hovedforklaringen ligger i hvordan klimagassutslippene beregnes og rapporteres, som har vært kontinuerlig i endring de siste årene.

Omfanget øker

Klimagassutslipp er enkelt forklart en utslippskilde ganget med en utslippsfaktor (kg CO2 per enhet), og for våre virksomheter inkluderes alt fra energibruk i kontorbygget til kantinematen og hvor ofte og hvordan våre medarbeidere reiser. Når omfanget som inngår i klimagassregnskapet øker, øker også rapportert utslipp.

Vi har lykkes med å redusere reiseaktiviteten, men utslipp knyttet til IT-utstyr og energibruk i bygg øker blant annet som følge av flere medarbeidere, bedre data og mer eksakte beregninger på faktiske utslippsfaktorer og tjenester. Tidligere har vi beregnet utslipp tilknyttet medarbeideres reiser til og fra jobb med estimater, nå sender vi ut reisevaneundersøkelser for å kartlegge reisemønstre.

I arbeidet med klimagassrapporteringen observeres i tillegg endringer i både faktisk konsum og forbruk, men utslippsfaktorene endres også basert på hva som skjer rundt oss. Det er også mulig å beregne klimagassutslipp basert på økonomiske tall med utslippsfaktorer gitt per krone for den spesifikke aktiviteten eller produktet.

La oss si at virksomheten kjøper en iPhone 14 til alle ansatte. Regner man dette basert på penger brukt, vil én telefon gi et utslipp på 207 kg CO2—ekvivalenter[1]. Beregner man dette med leverandørens egne klimagassberegninger for produktet, blir derimot utslippet på 71 kg CO2—ekvivalenter[2].

Tøffere krav

Skal vi lykkes med å kutte klimagassutslipp må vi ytterligere forbedre vår innhenting av data, våre rapporteringsmetoder samt gjøre bedre beregninger, vektlegge tiltak og sette reduksjonsmål som bidrar til utslippskutt og fokusere på tiltak som gjør en forskjell. Har vi klart målene om å redusere antall flyreiser per medarbeider fra syv til to per år? Hvor mange PC-er har vi unngått å kjøpe inn i 2023? Ved å unngå en aktivitet, har vi unngått et utslipp.

Ved å etterspørre og stille krav til bedre EPDer (miljødeklarasjon) og LCA-dokumentasjon (livsløpsanalyse) fra alle våre leverandører, er vårt mål å drive bransjen i en mer klimavennlig retning. Allerede nå ser vi at leverandører som kan dokumentere klimagassutslipp fra sin tjeneste eller produkt har et konkurransefortrinn.

Så hvorfor øker tilsynelatende utslippene? Vi mener at dette er en kombinasjon av økt omfang og bedre datagrunnlag. Likevel må vi fortsette å beregne utslippene våre. En god oversikt og forståelse er vårt viktigste verktøy for å jobbe effektivt med faktisk utslippsreduksjon.

Artikkelforfattere:

Elsa Buvik, Multiconsult, Marta Eri, Norconsult og Marie Karvel Kyllingstad, Sweco

[1] Utslippsfaktor fra Klimakost, kostnad for iPhone 14 pro 256 GB hentet fra Telia 8. november 2023

[2] Hentet fra Product Environmental Report for Iphone 14 pro 256 GB utarbeidet av Apple 7. september 2022