Fremtiden for norsk eksport er grønn

- Skal vi lykkes som eksportland i fremtiden, trengs en grønn omstilling i næringslivet, sier Otto Søberg, adm. dir. i Eksportkreditt Norge, som nå er innmeldt i Skift.

Del:

- Skal vi lykkes som eksportland i fremtiden, trengs en grønn omstilling i næringslivet, sier Otto Søberg, adm. dir. i Eksportkreditt Norge, som nå er innmeldt i klimainitiativet Skift.

- Norsk eksport har de siste tiår i hovedsak kommet fra næringer med høye klimagassutslipp. Norske eksportbedrifter er dermed i større grad utsatt for klimarisiko enn norsk næringsliv for øvrig, sier Søberg.

Satsingen på olje og gass har gått på bekostning av eksportutvikling i de andre næringene, hvor utviklingen har flatet ut. Fra 2011 til 2019 har handelsunderskuddet uten olje og gass doblet seg. Dette er en stor utfordring for Norge da det er forventet at inntekter fra olje og gass vil falle fra midten av 2020-tallet. Korona-utbruddet har også vist hvor sårbar denne sektoren er når uforutsette kriser som påvirker oljeprisene negativt oppstår.

- Fornybareksporten fra Norge er omtrent den samme i 2018 som i 2009, cirka ni milliarder kroner. Og det i et internasjonalt marked i betydelig vekst. Denne trenden må snus, sier Bjørn Kjærand Haugland, administrerende direktør i Skift.

- Derfor er det bra at Eksportkreditt nå er med i Skift, slik at vi kan samle næringslivet rundt denne problemstillingen, og sammen sørge for at vi ikke faller fra i kappløpet om å finne fremtidens eksportvarer, sier Haugland.

Løsninger til havs

- Eksportkreditt Norge er en viktig støttespiller for norske bedrifter som ønsker å lykkes ute. Vi ønsker å bidra til at norske eksportbedrifter ser mulighetene som ligger i grønn teknologi, og derfor er det naturlig at vi blir medlem av Skift. Vi vet at norsk næringsliv har potensial til å bli ledende på dette området, sier Søberg.

Søberg tror at næringene der Norge allerede har spesialkompetanse selv kan være kapable til å kompensere for mye av fallet i eksport fra olje- og gassnæringene dersom det satses riktig.

- Maritim næring og offshore leverandørindustri er ikke bare viktig for dagens eksport, men også helt avgjørende for videreutviklingen av nye eksportnæringer og det grønne skiftet som kan realiseres gjennom flytende havvind, grønn skipsfart og annen teknologiutvikling, sier Søberg.

Hard konkurranse fra Sverige og Danmark

Det foregår et kappløp mellom land om å bygge fremtidens grønne eksportnæringer. Vi trenger ikke se lenger enn til våre nærmeste naboer for eksempler på offensive satsinger på dette området.

Sverige har nylig tilrettelagt for at Svensk Exportkredit kan låne ut til innenlandske klimaomstillingsprosjekt, som f.eks. fornybare energiprosjekt eller selvkjørende el-lastebiler. EKF Danmarks Eksportkredit har fått en pott på 14 milliarder kroner til å styrke danske virksomheters eksport av klimaløsninger.

- Konkurransen eksportland imellom er tøff, og vil bli hardere post-korona. Det er viktig at Norge melder seg på og klarer å kommersialisere og oppskalere og få klimavennlige produkter og grønn teknologi ut i verden, sier Søberg.

Stort potensial for grønn eksport

Eksportkreditt Norge har sammen med partnere i løpet av det siste året kartlagt utvikling, status og internasjonale muligheter innen en rekke grønne næringer, som solenergi, vannkraft, flytende havvind, alle fornybar energi teknologiene, og grønn maritim.

Rapporten «Klimaomstilling i norsk næringsliv – Status og muligheter for grønn, lønnsom og eksportrettet vekst» (november 2019, med Miljøstiftelsen ZERO) var den første i sitt slag som gjorde opp status og potensial bransje for bransje målt opp mot tre kriterier: lave klimautslipp, høy lønnsomhet og sterk konkurransekraft internasjonalt.

Den viste at fornybar energi, maritim næring, sjømat og prosessindustrien har størst potensial for grønn, lønnsom og eksportrettet vekst i Norge.

Trengs en dobling innen 2040

Ivar Slengesol, direktør for strategi og forretningsutvikling i Eksportkreditt, mener Norge må gjøre en målrettet innsats for å snu en langvarig negativ trend med fallende markedsandeler for norsk eksport.

- Vi står overfor et eksportgap: høye oljepriser over tid har kamuflert at Norge er det OECD-landet som har tapt de største eksportandelene i volum de siste 20 årene. Olje og gass står i dag for rundt halvparten av norsk eksport. Fra midten av 2020-tallet vil produksjonen på norsk sokkel falle markant. Så ikke bare må eksporttrenden snus – norsk fastlandseksport må faktisk dobles frem mot 2040 for å kompensere for fallet i fremtidige oljeinntekter. Her vil grønne næringer spille en viktig rolle, sier Slengesol.