Næringslivet og klima- og miljøministeren delte erfaringer og innsikt om klima og digitalisering

Del:

Tirsdag denne uken arrangerte Telenor og Skift det fjerde webinaret i webinarserien «Klima og digitalisering i en uvanlig tid». Webinarserien har vært en del av klimaskiftet «grønn digitalisering» som Telenor leder.

Formålet med webinarserien har vært å samle toppledere i Skiftnettverket for å dele innsikt, læring og praktiske erfaringer fra den spesielle perioden vi har vært og fremdeles er i. Hvordan har det vært å være digital toppleder? Hvilke gode klima-vaner tar vi med oss videre? Til å diskutere dette var klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn tilstede sammen med topplederne Sigve Brekke, Christian Rynning-Tønnesen, Siri M. Kalvig, og Runar Hollevik. Anne Flagstad, HR-direktør i Telenor Norge delte i tillegg noen ferske tall om endrede jobbreisevaner blant Skiftmedlemmene.

Sigve Brekke åpnet webinaret med å trekke paralleller mellom COVID-19 situasjonen og klimakrisen vi står ovenfor. I løpet av de siste månedene har vi alle blitt mer digitale, og utfordringene knyttet til klimakrisen skal og må løses av teknologi og digitalisering. Den dugnaden vi alle har bidratt til den siste tiden blir viktig når vi sammen, uavhengig av roller, skal finne grønne løsninger.

Klima- og miljøministeren understreket at næringslivet er helt avgjørende når vi skal løse klimakrisen og øke den grønne konkurransekraften. Den grønne omstillingen er også et av de viktigste prosjektene som regjeringen jobber med. Blant annet ved å sette tøffere mål. Innen 2030 skal Norge redusere klimagassutslippene med 50-55%. Rotevatn sa at dette vil kreve mye av alle og nettopp derfor er samarbeid viktig for at vi skal lykkes.

Klima- og miljøministeren fremhevet transport, grønn skipsfart og grønne offentlige innkjøp som områder hvor det skjer mye positivt i en grønn retning som gjør at utslippene reduseres. I tillegg la ministeren vekt på digitalisering og bruk av teknologi som et viktig virkemiddel og konkurransefortrinn for å redusere utslippene ytterligere.

HR-direktør i Telenor Norge, Anne Flagstad, presenterte noen ferske tall fra en spørreundersøkelse blant Skiftmedlemmene om våre jobbreisevaner. Foreløpige resultater fra undersøkelsen viser at Skiftmedlemmene som en konsekvens av pandemien har redusert antall km reist til/fra jobb med 71%, antall jobbreiser er redusert med 65%. Flyreiser er redusert med 92% (tallene sammenligner reiser i Q4 2019 med Q2 2020).

En intern medarbeiderundersøkelse i Telenor Norge viser i tillegg at dette mønsteret trolig vil være en varig endring da 83% av deres ansatte tror at de om 1 år også kommer til å jobbe mer hjemmefra. 50% av de 83% tror at de vil jobbe fra andre steder to dager i uka.

- Vi sparer tid, penger og det er positivt for miljøet, avsluttet Anne.

I paneldiskusjonen utfordret ordstyrer Bjørn Kjærand Haugland panelet om å si noe om erfaringene fra tiden vi har vært inne i og hva panelet vil ta med seg videre som er positivt for den grønne omstillingen.

Siri fra Nysnø, statlig investeringsselskap som skal styre kapitalstrømmen i en mer bærekraftig retning, fortalte at det er utfordrende å jobbe digitalt når en skal investere i start-up selskaper som gjerne produserer produkter som man vil se og ta på. Vi har redusert reising noe, men er nødt til å opprettholde noe av reisingen for å kunne ta produktene i åsyn. Nysnø mener også at Norge har mange konkurransefortrinn til å ta en ledende rolle internasjonalt i det grønne skiftet. Blant annet fornybar energi, digitalisering, infrastruktur og kompetanse.

Christian Rynning-Tønnesen og Statkraft har erfart at mye av det digitale fungerte godt under den verste krisen, men at det er utfordrende å drive utbyggingsvirksomhet med farlige operasjoner digitalt. En kombinasjon av det digitale og fysisk tilstedeværelse er derfor å foretrekke. Han understreket dessuten at det viktigste vi tar med oss fremover er å erstatte den fossile energibruken med mer fornybar energi. Ved å få volum på dette vil utslippene gå ned. Husk at under pandemien har utslippene globalt bare gått ned med 4-7%.

- Vaksinen for å redusere utslipp er å massivt øke fornybare energikilder.

NorgesGruppens viktigste oppdrag er å sikre en trygg matvareforsyning i landet. Det opplever de at de lyktes med under pandemien. Det de har gjort på digital utvikling de siste ti årene gjør at de klarte å sikre matforsyningen på en god og trygg måte, sa CEO Runar Hollevik. I tillegg understreket Hollevik at samarbeid i verdikjeden har vært avgjørende.

Sigve Brekke i Telenor var tidlig ute med å sette, så å si alle, ansatte på hjemmekontor. Dette har fungert godt og de vil derfor fortsette med en fleksibel arbeidshverdag for de ansatte. I tillegg mente Sigve at Norge er i en unik posisjon for å ta lead i det grønne skiftet. Dette fordi vi er et av få land hvor det er så kort avstand mellom de ulike samfunnsaktørene og hvor samarbeid og dugnad står så sterkt.

Vi i Skift er opptatt av læring, inspirasjon og samarbeid og da må vi også tørre å tenke stort. Ambisjoner er viktig for å nå klimamålene og lykkes med grønn omstilling. Vi støtter fullt og helt klima- og miljøministeren i at:

- Dei som tenkjer smått er sjeldan dei som klarer å lykkes.

Når en står sammen om felles mål så får en gjort mye og tatt store grep. Det har dugnaden under pandemien vært et bevis på. I Skift samler vi de selskapene og de lederne som setter høye klimamål, som ønsker å lære fra hverandre og som ser verdien av å samarbeide om felles mål på tvers av industrisektorer.

Grønn digitalisering har stort potensiale for å bygge konkurransekraft og lykkes med det grønne skiftet.