10 prinsipper for å samhandle med naturen

Stadig flere økosystemer er i ferd med å kollapse, og det trengs en storstilt dugnad for å snu utviklingen

Næringslivet tar grep for mer natur

Naturen bidrar med enorme summer til verdensøkonomien og er hele livsgrunnlaget for menneskeheten, vår moderne sivilisasjon og økonomi. Samtidig står stadig flere økosystemer i fare for å kollapse.

For norsk næringsliv, som i stor grad er basert på Norges rikelige naturressurser og naturgoder, betyr dette at næringsgrunnlaget vårt forringes. Norge vil ha en betydelig redusert risiko for tapt verdiskaping frem mot 2050 i et scenario hvor verden tar vare på naturen og bevarer økosystemtjenestene våre i enda større grad enn vi gjør i dag.

Naturen er under press

Stadig flere økosystemer er i ferd med å kollapse, og det trengs en storstilt dugnad for å snu utviklingen. Med disse 10 stegene ønsker vi å bidra til en naturpositiv omstilling i både samfunns- og næringsliv, i tråd med FNs naturavtale.

Prinsippene er utviklet av Deloitte, Storebrand og Skift med støtte fra WWF Verdens naturfond.

10 prinsipper for å samhandle med naturen

Vi erkjenner at næringslivet spiller en sentral rolle i å redusere tap av natur. Vi vil arbeide for å redusere vårt forbruk av natur, altså natur-fotavtrykket, innenfor planetens tålegrenser og bidra til oppnåelse av målene i FNs naturavtale.

Vi vil sette natur på agendaen i forum for læring og styrke kompetanse på natur gjennom samarbeid og læring fra andre virksomheter både i og utenfor verdikjeden.

Vi vil arbeide for å få oversikt over vår påvirkning på natur og hvordan naturrisiko påvirker virksomheten, i tråd med Taskforce on Nature related Financial Discolsures (TNFD).

Vi vil arbeide for å sette mål, KPIer og insentiver for å unngå og redusere naturtap og restaurere natur i tråd med FNs naturavtale. Mål og planer bør vedtas av styret, protokollføres og kunngjøres.

Vi vil se på mulighetene for tiltak for å redusere naturfotavtrykket, for eksempel ved å redusere bruken av ferskvann, større bruk av resirkulerbare materialer og sikre tiltak for å unngå forurensning.

Vi erkjenner at vi må gå fra en lineær økonomi hvor produkter brukes og kastes til en sirkulærøkonomi hvor ressursene holdes lengre i omløp. Vi vil se etter muligheter til å utvikle nye naturpositive løsninger som reduserer behov for å ta ut nye naturressurser.

Vi vil samarbeide med aktører i verdikjeden for å redusere uttak av naturressurser og optimalisere ressursforbruk for hele livsløpet til våre produkter/tjenester.

Vi vil jobbe for å dele informasjon om vår naturrisiko og muligheter, samt rapportere på oppnåelse av mål for å ivareta natur og redusere fotavtrykket vårt, i tråd med TNFD.

Vi vil støtte dialog og initiativer med myndighetene og andre interessenter slik at vi får bedre oversikt over naturrisikoen i norsk næringsliv og hvilke tiltak som bør etableres.

Vi erkjenner at naturkrisen og klimakrisen henger tett sammen. Vi vil se vårt arbeid med å redusere klimagassutslipp i sammenheng med å redusere tap av natur, for eksempel ved å vurdere bruk av eller investeringer i naturbaserte løsninger.

Hva innebærer det å signere prinsippene?

Er disse relevante og nyttige for vår virksomhet? Identifiser det største forbedringspotensialet. Du trenger ikke være ledende for å stille virksomheten bak prinsippene, men å signere prinsippene innebærer at din virksomhet vil gjøre sitt beste for å følge dem.

Signer plakaten ved å sende mail til kontakt@skiftnorge.no. Kommuniser gjerne at din virksomhet ønsker å følge prinsippene og oppfordre gjerne kunder og leverandører til å gjøre det samme.

Implementer prinsippene slik at de passer til din virksomhet. Hvor har vi størst forbedringspotensial? Sett mål og lag handlingsplaner.

Alle som signerer vil bli invitert inn til digitale samlinger, der målet er å dele erfaringer og beste praksis i arbeidet med natur, og lære sammen om hvordan de 10 prinsippene kan anvendes i egne virksomheter og på tvers av ulike bransjer.

Vil din virksomhet også stille seg bak prinsippene?

Send oss navn på ditt selskap, navn og e-post til kontaktperson, samt selskapets logo (i gjennomsiktig png, liggende format).

Virksomheter som stiller seg bak prinsippene

Learn More
Learn More
Learn More
Learn More
Learn More
Learn More
Learn More
Learn More