Svalbarderklæringen

Longyearbyen som nullutslippssamfunn i 2030

I samspill med lokalt næringsliv, akademia og Longyearbyen lokalstyre har topplederne i Skift jobbet frem Svalbarderklæringen.

Erklæringen peker på konkret handling som medlemmene i Skift, nasjonale myndigheter og Svalbardsamfunnet kan iverksette for å gjøre Svalbard og Longyearbyen til et klimaforbilde for verden.

Svalbarderklæringen

Flere av Skifts medlemmer har aktivitet på Svalbard. Skift ønsker å være en partner og pådriver i Svalbards omstilling. Om ønskelig for Svalbardsamfunnet vil Skift gjerne fortsette å styrke sitt engasjement og samarbeid med både lokale og sentrale myndigheter, for å gjøre Svalbard til et utstillingsvindu for løsninger på klimautfordringen.

Regjeringen har en klar ambisjon om at Svalbard skal være et klimaforbilde. Regjeringen bør på COP28 i desember 2023 lansere Longyearbyen 2030 som et nullutslippssamfunn på naturens premisser. Dette bør også inngå i den neste Svalbardmeldingen og finansieringen må påbegynnes i statsbudsjettet for 2024.

Forvaltningen på Svalbard har vært preget av fragmentert styring av omstillingen. Skal energiomstillingen lykkes, må den ledes effektivt med et tydeligere ansvar hos Olje- og energidepartementet eller Nærings- og fiskeridepartementet. Statens rolle som deleier av energiinfrastruktur gjennom Store Norske må samordnes helt med lokalstyrets behov for kontroll.

Da må hele transportsektoren legges om til fornybare energikilder. Fossildrevne biler og snøscootere bør på få år kunne erstattes med kjøretøy som er elektriske, hydrogendrevne eller drevet av andre fornybare drivstofftyper. Et innovativt transportsystem som i større grad er basert på delte kjøretøyer bør kunne redusere behovet for individuelt eide biler. For å lykkes med dette må lokalstyret aktivt bruke egne anskaffelser og reguleringer i transportsektoren, gis myndighet til å regulere transportsektoren sterkere, og staten må støtte disse initiativene finansielt. Mange av Skifts medlemmer har kompetanse og løsninger på dette feltet og støtter gjerne dette omstillingsarbeidet.

Flere av Skifts medlemmer tilbyr å samarbeide med lokalstyret for å finne gode løsninger på dette.

I forsknings- og innovasjonsprosjekter på Svalbard ønsker Skifts medlemmer å stille opp som samarbeidspartnere fra næringslivet. Det planlagte forsknings- og testsenteret for energiomstilling ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) må realiseres.