Hva har vi lært av Fosen-saken?

Fosen i Trøndelag ligger mellom havet i vest og Trondheimsfjorden i øst og har noen av de beste forholdene for vindkraftproduksjon i hele Europa.

Fosen Vind er Europas hittil største landbaserte vindkraftanlegg, med til sammen 277 vindturbiner. Samlet effektinstallasjon er 1057 MW og årlig beregnet produksjonskapasitet er på 3,4 TWh, som tilsvarer forbruket til cirka 170 000 norske husstander. Etter at Roan vindpark ble solgt består Fosen Vind av fem vindparker med en installert effekt på 801 MW og en årsproduksjon på ca. 2,6 TWh.

Det var Statkraft som stod for byggingen av de seks vindkraftparkene som til sammen utgjorde selskapet Fosen Vind, en utbygging som kostet elleve milliarder kroner. Selskapet er et samarbeid mellom Statkraft (52,1 prosent), Nordic Wind Power (40 prosent) og Aneo (TrønderEnergi) (7,9 prosent). Det er Statkraft som har stått for utbyggingen og er operatør av vindparkene for Fosen Vind.

Sørsamisk reindrift i området drives gjennom Fosen reinbeitedistrikt, som har to adskilte driftsenheter og til sammen 2100 dyr. Fosen-saken handler om at den tradisjonelle sørsamiske reindrifta i Fosen mener at vindkraftutbyggingen forstyrret reindrifta etter at Statkraft/Fosen Vind i 2010 fikk konsesjon til å bygge ut vindturbiner i reinbeiteområdene.

Fosen-saken gikk gjennom mange rettsrunder før Høyesterett i oktober 2021 konkluderte med at vindmøllene var i strid med samenes rett til å utøve sin kultur.

Sør-Fosen sijte og Fosen Vind inngikk i desember 2023 en avtale, med bidrag fra staten, som sikrer videreføring av både reindrift og vindkraft på Sør-Fosen. Partene er enige om at menneskerettighetsbruddet med dette opphører.

Under oppholdet vårt på Fosen skal vi bli klokere på hvordan framtidens fornybar energiutbygging kan gjøres på en måte som ivaretar menneskerettigheter og bevarer natur.

Nyttige lenker