Statsbudsjettet 2023: Utslippsmonitoren viser hvor vi må kutte

Når statsbudsjettet legges fram i dag, er det ikke bare en gul, men også en grønn bok som presenteres – med tallfestede klimautslippskutt for det kommende året.

Del:

Når statsbudsjettet legges fram i dag, er det ikke bare en gul, men også en grønn bok som presenteres – med tallfestede klimautslippskutt for det kommende året. Skift vil gratulere regjeringen med sin første klimaplan, som Skift har oppfordret politikerne til å lage

Den grønne boken er et viktig verktøy for å kunne telle klimagassutslipp som vi teller penger, og se status for hvorvidt vi når klimamålene, som igjen skal bidra til å utforme politikk som sørger for at vi når klimamålene. Det er viktig at klimaplanen blir et styringsverktøy for all politikk framover, for å nå internasjonale forpliktelser og Norges klimamål.

I samarbeid med PwC og ZERO slipper vi en ny betaversjon av Utslippsmonitor for grønn konkurransekraft. Monitoren viser hvordan Norge kan lukke utslippsgapet mellom dagens politikk og målbildet for klimagassreduksjoner gjennom viktige tiltak og virkemidler. Monitoren er oppdatert med utslippstall fra 2021, og viser utviklingen i klimagassutslipp fra 2020 frem mot 2030.

Målet er å gi en oversikt over potensialet for utslippskutt og næringsutvikling i hver sektor, år for år, tonn for tonn, og å synliggjøre tiltak og virkemidler for hver næring. Monitoren organisert etter næringene: industri, olje- og gassproduksjon, jordbruk, sjøfart og fiske, veitransport, ikke-veigående maskiner og annen transport samt andre kilder.

Det er mulig å selektere enkelttiltak fordelt på næringer, og gjennom visualiserte utslippsbaner viser monitoren hvor store utslippskutt hvert enkelt tiltak kan bidra med. Se klimatiltakene her, i Utlippsmonitoren.

NB: Monitoren fungerer enda ikke på mobil, og dette er en foreløpig betaversjon. Arbeidet med utslippsmonitoren er et løpende arbeid, og neste versjon med oppdaterte tall kommer i november 2022.

Skifts utslippsmonitor for grønn konkurransekraft er utarbeidet av PwC, Miljøstiftelsen ZERO og Skift, i samarbeid med Statkraft, DNV, Statsbygg, EFO og WWF.