WWF med sjokktall for verdens økosystemer

WWFs Living Planet Report slår alarm, og den internasjonale presidenten Pavan Sukhdev, ber norsk næringsliv tenke på hva som skjer når investorer mener alvor med måling av selskapers miljøpåvirkning.

Del:

WWFs Living Planet Report kommer annethvert år og gir en oppdatert, vitenskapelig status for tilstanden i verdens økosystemer og for den menneskelige påvirkningen på dem.

Årets rapport, som dere kan lese i sin helhet her, ble lansert torsdag 10. september, og slår fast en sjokkerende negativ utvikling for verdens økosystemer:

 • Siden 1970 er verdens dyrebestander redusert med gjennomsnittlig 68 prosent.
 • Verdens biokapasitet – naturens evne til å produsere fornybare ressurser, ta imot avfallsstoffer og stabilisere klimaet – er overutnyttet med minst 56 prosent.
 • 75 prosent av jordas isfrie landoverflate har allerede blitt betydelig endret
 • De fleste havene er forurenset.
 • 85 prosent av våtmarksområdene har gått tapt.
 • 84 prosent nedgang av dyrebestander i ferskvann.
 • 1 million arter (500.000 dyr og planter og 500.000 insekter) står i fare for utryddelse.
 • 1/5 av verdens arter står i fare for utryddelse i dette århundret som følge av klimaendringer alene.

Rapporten underbygger og forsterker budskapet fra FNs naturpanel og FNs klimapanel, og viser i likhet med disse at verden nå står oppe i en natur- og klimakrise av eksistensielle proporsjoner:

 • Naturens varsellamper blinker rødt.
 • Alle negative funn er følger av menneskeskapte forandringer, vi har voldsom menneskelig påvirkning på planetens helse, vi driver rovdrift på naturen.
 • Den dramatiske nedgangen av pattedyr, fugler, insekter, amfibier, reptiler og fisk er tap av natur som har direkte påvirkning på vår matsikkerhet og levebrødet til milliarder av mennesker
 • Det er tydelig vitenskapelig enighet om at hvis vi skal redusere risikoen for pandemier i tiden framover, må vi stanse tap av natur.
 • Til nå har vår bruk av naturen – arealbruk - vært hovedårsaken til tap av natur. Framover vil klimaendringene kunne bli en like sterk årsak, og det vil komme i tillegg til arealbruken.

– Funnene er sjokkerende, men påpeker samtidig potensialet for verdiskapning i form av gjenoppretting av vårt felles hjem, jordens biosfære. Den har vi bare en av, og verdien for fremtidige generasjoner er uendelig stor, sier Bjørn Kjørand Haugland, administrerende direktør i Skift.

– Verden etterspør bedrifter som kan ta lederskap i kampen mot tap av biologisk mangfold. For fremtidens vinnerbedrifter må verdiskapning være aktiviteter som akselerere det grønne skiftet, og samtidig styrker våre økosystemer.

– Ta miljørapportering på alvor


Tre uker i forkant av rapportlanseringen, møtte Skift Pavan Sukhdev, som er internasjonal President i WWF. Sukhdev har mange års erfaring med internasjonalt bærekraftsarbeid. Han ledet FNs miljøprograms Green Economy Initiative og den kjente TEEB-studien (The Economics of Ecosystems and Biodiversity). Sukhdev er også grunnlegger og CEO i GIST Advisory, et konsulentfirma som bistår bedrifter med bærekraftsrapportering.

Sukhdev utfordret nettverket på hva som skjer når investorer mener alvor med måling av selskapers miljøpåvirkning. Hvordan vil naturrisiko påvirke næringslivet og hvilke muligheter byr det på?

Fokuset i samtalen var hvordan privat næringsliv spiller en svært stor rolle i økonomien, og derfor er helt avgjørende i det grønne skiftet. I følge Sukhdev har vi en lang vei å gå, men mye går heldigvis i riktig retning.

Sukhdev påpekte at ESG-investeringer øker raskt, men at metodikken som blir brukt er svært varierende. Et firma kan få totalt ulik score ved bruk av flere metoder, og dermed er det vanskelig å evaluere effekt. Det er derfor behov for både standardisering og forbedring.