Transformasjonsmulighet

Vann som ressurs

Vann2

I områder som ligger lavt i terrenget vil vann samles opp, og områdene kan transformeres til dammer, regnbed og våtmark. Dette er klimatilpassede overvannstiltak som avlaster avløpsnettet ved å håndtere overvann på egen tomt og lede vannet ut i åpne overvannsløsninger.

Suksesskriterier

 1. Akseptabel vannkvalitet
 2. Glidende overganger mellom vann og terreng
 3. Skjøtsel av vegetasjon i dam

Økologi og egenskaper

 1. Lokal overvannshåndtering
 2. Utnyttelse av plenområder som er fuktige eller utsatt for oversvømmelse ved nedbørshendelser, og hvor gress ikke gror godt
 3. Vannmiljøer har svært høy verdi for naturmangfoldet, og kan tilrettelegge for verdifulle økosystemer.
 4. Dammer er mulige nye habitater for fugler, samt amfibier som frosk og salamander.
Skift til natur, bilde 14

10 arter for fuktige forhold

Her finner du 10 arter som er godt egnet for vannmiljøer. I tillegg er dunkjevle og takrør gode arter for vannrensing, og vier og pil egnede busker og trær.

Mjødurt Kattehale Sverdlilje Ballblom Rød jonsokblom Vassmynte Vendelrot Vassgro Sjøsivaks Dronningstarr

Fremgangsmåte for vann som ressurs

 1. Forutsetninger
  Utforming og planlegging må skje i samarbeid med økolog og landskapsarkitekt. Planlegg hvordan vann kan håndteres og gi ønsket vannstand gjennom året, og planlegg utforming og dybde i forhold til vedlikeholdsbehov.
 2. Etablering
  Etablering krever jordbearbeiding og planting.
  Plantevalg:
  Sørg for at plantene i dammen får god soleksponering, og plasser i hovedsak trær og busker slik at de ikke skygger for vannet
  Overvintringsmuligheter:
  Planlegg for overvintringsmuligheter for vannorganismene i området rundt dam, slik som overvintringshabitat for salamander og frosk.

 3. Skjøtsel og drift
  Skjøtsel er avhenging av type anlegg og beliggenhet i landskapet. F.eks. må dammer renses med noen års mellomrom, herunder tynning av vegetasjon og uttak av sedimenter i gjennomsnitt hvert 7. år, avhengig av næringstilsig og vegetasjonsutvikling.