Et naturlig samspill

10 steg for å samhandle med naturen

Naturen er under press. Stadig flere økosystemer er i ferd med å kollapse, og det trengs en storstilt dugnad for å snu utviklingen. Med disse 10 stegene ønsker vi å bidra til en naturpositiv omstilling i både samfunnsliv- og næringsliv.

Prinsippene er utviklet av Deloitte, Storebrand og Skift med støtte fra WWF Verdens naturfond. 1. Ta en aktiv rolle i å redusere tap av natur
  Vi erkjenner at næringslivet spiller en sentral rolle i å redusere tap av natur. Vi vil arbeide for å redusere vårt forbruk av natur, altså natur-fotavtrykket, innenfor planetens tålegrenser og bidra til oppnåelse av målene i FNs naturavtale.
 2. Styrk kompetansen og tydeliggjør ansvar for natur og biologisk mangfold i hele virksomheten
  Vi vil sette natur på agendaen i forum for læring og styrke kompetanse på natur gjennom samarbeid og læring fra andre virksomheter både i og utenfor verdikjeden.
 3. Kartlegg virksomhetens fotavtrykk på naturen
  Vi vil arbeide for å få oversikt over vår påvirkning på natur og hvordan naturrisiko påvirker virksomheten, i tråd med Taskforce on Nature related Financial Discolsures (TNFD).
 4. Etabler og oppdater mål for å ivareta natur
  Vi vil arbeide for å sette mål, KPIer og insentiver for å unngå og redusere naturtap og restaurere natur i tråd med FNs naturavtale. Mål og planer bør vedtas av styret, protokollføres og kunngjøres.
 5. Lag en handlingsplan for å redusere natur- fotavtrykket i driften
  Vi vil se på mulighetene for tiltak for å redusere naturfotavtrykket, for eksempel ved å redusere bruken av ferskvann, større bruk av resirkulerbare materialer og sikre tiltak for å unngå forurensning.
 6. Utfordre eksisterende strategi og gjør et aktivt skifte mot mer natur- positive forretningsmodeller
  Vi erkjenner at vi må gå fra en lineær økonomi hvor produkter brukes og kastes til en sirkulærøkonomi hvor ressursene holdes lengre i omløp. Vi vil se etter muligheter til å utvikle nye naturpositive løsninger som reduserer behov for å ta ut nye naturressurser.
 7. Etabler samarbeid i verdikjeden for å bidra til systemiske endringer for mer natur og biologisk mangfold
  Vi vil samarbeide med aktører i verdikjeden for å redusere uttak av naturressurser og optimalisere ressursforbruk for hele livsløpet til våre produkter/tjenester.
 8. Rapporter om risiko knyttet til natur i egen drift og i verdikjeden
  Vi vil jobbe for å dele informasjon om vår naturrisiko og muligheter, samt rapportere på oppnåelse av mål for å ivareta natur og redusere fotavtrykket vårt, i tråd med TNFD.
 9. Samarbeid på tvers og støtte myndighetenes arbeid med et bedre kunnskapsgrunnlag om natur
  Vi vil støtte dialog og initiativer med myndighetene og andre interessenter slik at vi får bedre oversikt over naturrisikoen i norsk næringsliv og hvilke tiltak som bør etableres.
 10. Ha en helhetlig tilnærming til arbeidet med klima og natur
  Vi erkjenner at naturkrisen og klimakrisen henger tett sammen. Vi vil se vårt arbeid med å redusere klimagassutslipp i sammenheng med å redusere tap av natur, for eksempel ved å vurdere bruk av eller investeringer i naturbaserte løsninger.


Ønsker din virksomhet å signere og stille deg bak prinsippene? Send en mail med logo til kontakt@skiftnorge.no

Vi samarbeider om mer natur og økt naturmangfold