Klimarapport

Prosjekter

Skiftmedlemmenes ambisjon er å være klimaledere og for å komme i gang med klimaarbeidet er et godt klimaregnskap helt avgjørende. 

Skift har derfor hevet kravene for klimarapportering fra og med 2021, og den nye rapporteringsstandard innebærer:

1. Rapportering av direkte og indirekte utslipp (scope 1-3)
2. Sette verifiserbare mål for utslippsreduksjoner som er i tråd med 1,5 gradersmålet og rapportering på faktisk måloppnåelse
3. Rapportering av klimarisiko i tråd med Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD)

I tillegg skal alle Skiftmedlemmer sette seg mål om en klimanøytral virksomhet etter en selvdefinert tidslinje for måloppnåelse.

Klimaregnskapet er utarbeidet av PwC Norge på vegne av Skift og i dialog med medlemmene. Utregningen av klimafotavtrykket i klimaregnskapet tar utgangspunkt i Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollen).

Våre klimaregnskap finner du her: 2021-2022,  2020-20212019-20 og 2018-19.