Klimarapport

Prosjekter

Et godt klimaregnskap er essensielt for å komme i gang med klimaarbeidet og  Skiftmedlemmenes rolle som klimaledere.

Skift har derfor hevet kravene for klimarapportering fra og med 2021, og vår rapporteringsstandard innebærer:

1. Rapportering av direkte og indirekte utslipp (scope 1-3)
2. Sette verifiserbare mål for utslippsreduksjoner som er i tråd med 1,5 gradersmålet og rapportering på faktisk måloppnåelse
3. Rapportering av klimarisiko i tråd med Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD)

I tillegg skal alle Skiftmedlemmer sette seg mål om en klimanøytral virksomhet etter en selvdefinert tidslinje for måloppnåelse. Vi ser også at natur og naturrisiko blir viktigere fremover.

Klimaregnskapet er utarbeidet av PwC Norge på vegne av Skift og i dialog med medlemmene. Utregningen av klimafotavtrykket i klimaregnskapet tar utgangspunkt i Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollen).

Våre klimaregnskap finner du her: 2021-2022,  2020-20212019-20 og 2018-19.