Grønne innkjøp

Prosjekter

Les mer

Grønne innkjøp gir en positiv påvirkning på klima, miljø og mennesker, og skaper grønn konkurransekraft. Grå innkjøp fokuserer kun på pris og en risikerer og å få leverandører som ikke vektlegger klima, miljø og menneskerettigheter.

Les Skifts 10 prinsipper for grønt innkjøpsvett her.

Gode, grønne innkjøp former leverandørmarkedet, hvilke varer og tjenester som er tilgjengelig, og dermed også vårt fotavtrykk på klima, miljø og menneskeliv. For å bidra til det grønne skiftet er produsentene avhengig av at det er flere som etterspør klimavennlige løsninger.

Grønne innkjøp er løftet frem som et av de mest sentrale virkemidlene til å drive det grønne skiftet, av EU, nasjonale myndigheter, miljøorganisasjoner og næringslivet. Enten det gjelder i varehandelen, tjenesteproduksjonen, energiproduksjon-transport eller anvendelse - både i offentlig eller privat sektor.

Grønne innkjøp vil redusere CO2-utslipp samt øke fokus og etterspørsel etter mer bærekraftige varer og tjenester, og på den måten fremme grønn konkurransekraft for norske bedrifter. Bedre innkjøpspraksiser vil derfor kunne ha stor betydning for utslipp både innenlands og globalt.

Skift og flere av medlemmene har på bakgrunn av dette jobbet frem 10 prinsipper for grønne innkjøp. Dette er 10 overordnede prinsipper som alle virksomheter kan strekke seg etter. Vi oppfordrer ledere til å signere, diskutere og operasjonalisere prinsippene i sine virksomheter, både offentlige og private, for å bygge konkurransekraft og sette fart på utviklingen av gode innkjøpspraksiser.

Arbeidet er første steg i prosessen med å  heve kompetansenivået i nettverket og sammen utvikle “bestepraksis”-retningslinjer for grønne innkjøp i næringslivet. Gjennom året vil Skift invitere til åpne digitale møteplasser der målet er å dele erfaringer rundt grønne innkjøp, og lære sammen om hvordan de 10 prinsippene kan anvendes i egne virksomheter og på tvers av ulike bransjer. Følg med på våre arrangement-sider

Ønsker din virksomhet å stille seg bak 10 prinsipper for grønt innkjøpsvett? Send oss en mail på kontakt@skiftnorge.no med deres logo.