Dette gjør vi

Skift er et næringlivsdrevet klimainitiativ. Medlemsorganisasjonen består av klimaledere i næringslivet. Skift har som formål å gå foran og vise hvilke forretningsmuligheter som ligger i overgangen til nullutslippssamfunnet.

Dette gjør vi gjennom å videreutvikle de områdene der Norge allerede har en særstilling, men også ved skape nye markeder der vi har et godt utgangspunkt. Gjennom dette mener vi at Norge vil sikre sin konkurransekraft i årene fremover.

Overgangen til lavutslippssamfunnet går ikke raskt nok. Regjeringens har nå satt nye mål om å kutte 45 til 50 prosent utslipp innen 2030. I tråd med disse skjerpede målene endret klimanettverket Norge 203040 navn til Skift i august 2019. Vi samler de mest klimaambisiøse selskapene i Norge for å:

  • Øke farten i det grønne skiftet slik at vi kan nå Norges klimamål i tråd med Parisavtalen og regjeringens mål om å kutte 45 til 50 prosent utslipp innen 2030
  • Øke hastigheten på gjennomføringen av klimaløsninger i våre egne bedrifter
  • Spre kunnskap og inspirasjon på tvers av medlemmene
  • Inspirere til politiske beslutninger og strengere krav til næringslivet


Skifts pilotprosjekter

Skift skal være en «gjøretank», der medlemmene selv driver ambisiøse prosjekter fremover, og partnerne ZERO og WWF bidrar med faglig innsikt. Dette er en oversikt over hvilke prosjekter som er startet opp, status på disse og hvem som er med i de respektive pilotene. Noen av pilotene er prosjekter som går over flere år, mens andre er tidsavgrenset til et spesielt arrangement eller hendelse. Denne siden er under oppdatering.

Svalbard

Norske politikere tar med verdensledere til Svalbard for å vise hvor raskt klimaendringene faktisk inntreffer. Samtidig er øygruppen 100 prosent avhengig av kull. Hvordan kan den bli 100 prosent fornybar?


Det er utgangspunktet for Skifts Svalbardpilot, der selskapene Posten, Ruter, EFO, Snøhetta, Telenor, DNV GL, Statkraft, AHO, ZERO, WWF, Multiconsult og Statsbygg samarbeider med Longyearbyen lokalstyre, Svalbard Lufthavn, Svalbard Næringsforening og Store Norske for å gjøre Svalbard til et utstillingsvindu ikke bare for katastrofale klimaendringer, men inspirerende løsninger. Piloten fokuserer på energiomstillingen, sirkulærøkonomi og et nytt klimahus som skal være lokalstyret sitt eget instrument til å bygge kompetanse og kapasitet for å drive omstillingen. Piloten eksisterte allerede da Skift tidligere het Norge 203040, og det er blitt arrangert flere workshops, samt at vi har uttalt oss om prosjektet i media.

Sirkulærøkonomi

Det er ikke bare utslipp som vil gi enorme utfordringer i fremtiden. Dårlig avfallshåndtering og ressursmangel må snus til en sirkulær verdikjede og gjenbruk. Hvordan kan Norge bli et foregangsland på sirkulærøkonomi?


Piloten vår på sirkulærøkonomi ble lansert på Arendalsuka med Virke og Circular Norway. Vi skal gjennomføre en «Circularity Gap Report» for Norge basert på metoden til Circle Economy. Foreløpige funn av rapporten blir lansert på World Economic Forum i januar, deretter vil full rapport lanseres senere på våren i 2020. Aktørene som er med i piloten er Virke, Circular Norway, NITO, RENAS, EFO, Finn.no, Avfall Norge, Ny Analyse, Forbrukerrådet og Naturvernforbundet.

Goal 13 Impact Platform

Deloitte og Skift har et felles mål at flere norske selskaper skal samarbeide og finne frem til kollektiv handling på felles utfordringer. 

Hensikten med Goal 13 Impact platform er å vise frem selskaper og organisasjoners egne handlinger og klimaløsninger for at andre kan lære. Initiativet skal første omgang benyttes under COP26 (UN Climate Change Conference) i november 2021.

Initiativet kommer fra Deloitte i England, der de har etablert et ikke-kommersielt partnerskap mellom CBI (tilsvarende NHO i Norge), Accounting for Sustainability, Chapter Zero, Met Office, og Dell Technologies. Deloitte tar sammen med Skift prosjektet til Norge. Plattformen rulles samtidig ut i England, India og Sveits. Les mer her.

Greenfleet

GreenFleet-piloten skal drive fram en raskere overgang fra fossil til fornybar og utslippsfri kjøretøyflåte.

I 2018 bestemte GreenFleet-bedriftene at de skal etterspørre utslippsfrie personbiler og lette varebiler. Les erklæringen fra Zerokonferansen 2018 her.

Innenfor tyngre varebiler, pickuper, minibusser og lastebiler finnes det langt færre tilgjengelige utslippsfrie alternativer. Piloten etterlyser sterkere politiske grep, økt modellutvalg fra produsentene og internasjonalt samarbeid for å få fart på utviklingen. Dette er fokuset for piloten fremover.

GreenFleet-bedriftene er Posten, Ruter, Veidekke, Tine, Sønnico, Umoe, Agder Energi, Coca-Cola og ZERO.

Showcase Oslo

Hele verden ser til Oslo for fremtidens storbyløsninger. Lista er lagt høyt, nå må utslippene kuttes tilsvarende.

«Showcase Oslo» er et samarbeid som er etablert med Oslo kommune for å samarbeide om å realisere den nye klimaplanen. Vårt samarbeid er bygget på de tre temaene utslippsfri transport, sirkulær økonomi og utarbeidelse og implementering av Smart Oslo-strategien. Se intensjonsavtalen med Oslo Kommune her.

Ruter er selskapet med ledelsen i dette initiativet. Videre samarbeider vi med Næring for klima, Klimaetaten, Oslo Business Region og Miljøhovedstaden Oslo.

Utslippsbaner

Hvordan kan vi vite at tiltakene holder for å komme i mål med utslippskuttene som trengs innen 2030?


På CEO-møte den 28. august 2019 la Christian Rynning-Tønnesen (Statkraft) frem en idéskisse til en ny pilot i Skift. Dette nye prosjektet handler i første omgang om å identifisere tiltak som gir konkurransekraft innenfor de sektorvise utslippsbanene som legges frem i Klimakur 2030 i desember.

Selskapene som er med i denne piloten er Statkraft, EFO, DNV GL, PwC, Statsbygg, WWF og ZERO.

Klimaregnskap

Skal man redde verden, må man begynne å feie for egen dør først. Derfor har vi overlevert våre utslippsregnskap til statsministeren, med en klar beskjed om at vi skal gjøre det vi kan for å forbedre dem, og kreve langsiktig og ansvarlig politikk som legger til rette for dette.

Medlemmet vårt PwC har kartlagt alle medlemmenes klimagassutslipp og -ambisjoner. Formålet med dette prosjektet er å starte en prosess hvor vi er åpne om hvor vi står og vise frem ambisjonene vi har fremover. Den første rapporten vil bli brukt som baseline til årene fremover, når det kommer til forbedringspotensiale, klimanøytralitet og leverandørkjeder. Rapporten kan leses her.

Grønne innkjøp

Hvorfor stilles det ikke strengere, grønne funksjonskrav for de milliardene som investeres i både offentlige og private innkjøp hvert eneste år? Det handler om lovverk, risiko, pris, kompleksitet og kompetanse.


Hensikten med piloten er å belyse innkjøp fra en regulativ og juridisk side for å se hvordan vi kan bryte ned barrierer og legge til rette for effektive innkjøp. Det er fortsatt veldig uklart hvor langt plikten til å ta hensyn til miljø i offentlige innkjøp rekker, selv om det ikke er tvilsomt at det faktisk er en rettslig plikt. Arntzen de Besche var vert for første arbeidsmøte for piloten i oktober 2019, les nettsaken fra møtet her.

Selskapene som er med i piloten er Arntzen de Besche, RENAS, OBOS, Fremtind og Sønnico.

Klimatilpasninger

Dette er vårt nyeste prosjekt. Mer informasjon kommer.